ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: ZGKiM

Finansowanie: środki budżetowe

Nr UZP: 2022/BZP 00493980/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-22 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-12-22 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2022-12-14 przez

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 377 44 15
1.5.8.) Numer faksu: 68 377 44 22
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-796da331-7b7d-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493980
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgkim.ilowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKiM.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025”.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
09132100-4, 09134100-8

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw płynnych do realizacji bieżących potrzeb ZGKiM w Iłowej.
Zadanie 1: benzyna bezołowiowa 95 w ilości 6000 litrów

Zadanie 2: olej napędowy w ilości 64000 litrów

4. Dostawy dla zadania 1 i 2 będą realizowane na zasadzie:
a) doraźnych tankowań do zbiornika pojazdów i maszyn na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie gminy Iłowa, woj. Lubuskie
b) doraźnych tankowań do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu) na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie gminy Iłowa, woj. Lubuskie

5. Dostawy odbywać się będą w transakcjach bezgotówkowych.

6. W przypadku niezrealizowania zakupu ilości paliw określonych w p. 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać normom:
- PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej
- PN-EN 590 dla oleju napędowego.

8. Do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r., poz. 1680)

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09134100-8 - Olej napędowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
1. Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 833 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej 1 całodobową stacją paliw, która znajduje się w granicach administracyjnych miasta Iłowa lub w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
Stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1853 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ:

1) wykaz stacji paliw, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 4.

2) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z późn. zm)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWZ - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

Załączniki