ˆ

Strona główna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Sulęcin utworzonym uchwałą Nr XXXXIV/207/97 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 1997 roku w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie.
Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie administrowania i eksploatacji budynków i terenów przyległych stanowiących własność lub współwłasność gminy Sulęcin oraz administrowanie, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.
Zakres działania Zakładu został zapisany w Statucie, który przyjęty został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sulęcinie Nr XLI/259/17 z 28 września 2017 roku.
Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sulęcin. Obecnie funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pełni Pani Karolina Kępka.
Konto bankowe: Bank Pekao SA w Sulęcinie nr 60 1240 3624 1111 0000 3063 3993
 
 
Telefon: (095) 755 27 39 | Email: biuro@zgmsulecin.pl ,Dyżur telefoniczny 601 911 680
 

Poniedziałek: 730 – 1630
Wtorek: 700 – 1500
Środa: 700 – 1500
Czwartek: 700 – 1500
Piątek: 700 – 1400