ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr 11/2017

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-20 18:40:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 11/2017
Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w statucie
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego     
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w zw. z art. 82 ust ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 ) uchwala się co następuje:
 
§ 1. W statucie placówki dokonuje się następujących zmian:
 
1)  w § 9 w ust. 1:
     a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
        „1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty  polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw  oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawie z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej  „ustawą Prawo oświatowe”, oraz wprowadzanych zmian w systemie  oświaty;”;
     b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         „2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których  wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na  podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;”;
     c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
         „5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników   egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie  oświaty” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203);”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
        „Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Zespole Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnie.”;
 
3) w § 15:
     a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:
          „1. Opinie, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, Zespół Poradni wydaje  w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty, w ustawie Prawo  oświatowe, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.”;
     b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 4, może dołączyć do  wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka       uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub  placówce.”;
      c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
              „7. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia,  o którym mowa w ust. 6, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii  w terminie określonym w ust. 4, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia  przedstawienia zaświadczenia.
    8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych  i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii         nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 5, informując o tym osobę składającą wniosek.”
4) w § 21 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
            „5) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych   w placówce”;
 
 
5) w § 22:
         a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
              „3) wnioskowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień;”;
         b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
               „6. Każdy z organów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i w zakresie przewidzianym regulaminem.”;
6) w § 23 w ust. 7 otrzymuje brzmienie:
      „7. Nauczyciel poradni, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. -  Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204).”;
7) § 24 ust. 1 wyraz „Poradnia” zastępuje się wyrazem „Poradni”;
8) § 26 skreśla się ust. 3;
9) § 28 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości.
  2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor poradni.
  3. Zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.”;
10) § 29 otrzymuje brzmienie:
 1. Wolontariuszem w Zespole Poradni może być osoba pełnoletnia, o predyspozycjach do pracy z dziećmi, która nie była karana za umyślne przestępstwo i wobec której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad, obowiązujących w Zespole Poradni.
 2. Dyrektor Zespołu Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
 3. Dyrektor Zespołu Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
 2. czas trwania porozumienia;
 3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami pedagogicznymi;
 4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
 5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
 1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Zespołu Poradni wyznaczonymi przez dyrektora poradni oraz pod nadzorem dyrektora Zespołu Poradni lub wicedyrektora, albo wyznaczonej przez dyrektora osoby.
 2. Sposób zawierania umowy określają odrębne przepisy.
 
11) w Rozdziale VII w § 8:
          a) po symbolu „§” cyfrę „8” zastępuje się cyfrą  „31”
          b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
            „8. Zmiany Statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w ustawie                   Prawo oświatowe.”
 
§ 2. Upoważnia się Dyrektora Zespołu do przygotowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu.
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Hoffman-Czyżyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Hoffman-Czyżyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-20 18:40:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-20 18:40:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-20 16:40:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony