ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 8/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Żarach w sprawie: powołania nowej Komisji ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                          Żary, dnia 01.03.2017 r.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 8/2016/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
W Żarach
 
 
w sprawie: powołania nowej Komisji ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
Na podstawie  art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszuświadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.)
 
 
 
      Powołuję komisję socjalną w składzie:
         Marek Ochman – przewodniczący
         Agnieszka Serbeńska-Ciebla – członek
         Iwona Wusiewicz  – członek
 
 
Traci moc zarządzenie nr 1/2016/2017 z dnia 05.09.2016 r.     
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Główny księgowy - mgr Anna Kozarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-14 09:14:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-14 09:21:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14 07:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZSO w Żarach nr 6/2011/2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora ZSO w Żarach nr 6/2011/2012
 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
Część I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach został opracowany na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów prawnych:
1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) – zwana dalej: ustawą o ZFŚS.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349).
3. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).
4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – zwana dalej: Kartą Nauczyciela.
5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 
§ 1
1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanym dalej: ZFŚS, stanowią przepisy wymienionej ustawy o ZFŚS oraz niniejszy regulamin.
2. Zarządzanie środkami ZFŚS należy do kompetencji pracodawcy.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
g   pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły lub w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępcę dyrektora szkoły,
g   związku zawodowym lub zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć zakładową organizację związkową działającą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
 
§ 2
1. Regulamin ZFŚS oraz jego wszelkie zmiany oraz wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.
2. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie ZFŚS mają pracodawca i zakładowe organizacje związków zawodowych. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu.
3. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków ZFŚS oraz przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych poszczególnym osobom podejmuje komisja socjalna, którą tworzą przedstawiciele pracodawcy.
 
§ 3
1. Wnioski w sprawie określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać w księgowości, na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie oraz określanych na posiedzeniach komisji socjalnej.
2. Druki, o których mowa w ust. 1, dostępne są w sekretariacie szkoły i u głównego księgowego.
3. Regulamin jest dostępny dla pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS.
4. Postanowienia ust. 3 realizowane są poprzez wywieszanie regulaminu na tablicy ogłoszeń oraz udostępnianie regulaminu na każde żądanie osoby zainteresowanej.
 
§ 4
W przypadku odmowy przyznania świadczenia, osobie zainteresowanej, w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej, służy prawo odwołania się do pracodawcy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę przy udziale komisji socjalnej jest ostateczna.
 
Część II
 
TWORZENIE ZFŚS
 
§ 5
1. Odpis podstawowy dla nauczycieli tworzy się na podstawie postanowień art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela a dla pracowników niebędących nauczycielami – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.
2. Środki ZFŚS zwiększa się:
a)  zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS dla byłych pracowników – emerytów i rencistów (z wyjątkiem byłych nauczycieli),
b)  zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
c)  o spłacane raty pożyczek na cele mieszkaniowe,
d)  o odsetki od środków ZFŚS gromadzonych na rachunku bankowym.
3. Emeryci i renciści, o których mowa w ust. 2 lit. b, zobowiązani są w terminie do 30 kwietnia każdego roku przedłożyć pracodawcy obowiązującą w tym czasie decyzję ZUS ustalającą wymiar należnego im świadczenia emerytalno-rentowego.
 
 
Część III
 
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS
 
§ 6
Środki ZFŚS przeznacza się na finansowanie:
1)  wypoczynku w formie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów, kolonii dla dzieci i obozów dla młodzieży oraz wczasów „pod gruszą”;
2)  działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej oraz w innej formie:
a)  dopłata do biletów wstępu m.in. do kin, teatrów, opery, na występy estradowe, koncerty, wystawy, imprezy sportowe i rekreacyjne,
b)  dopłata do imprez kulturalno-oświatowych; spotkań, wyjazdów integracyjnych;
3)  opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;
4)  pomocy pieniężnej w formie zapomóg dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – przyznanej raz w roku w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych ZFŚS (wniosek o zapomogę stanowi załącznik nr 1);
5) świadczeń urlopowych dla nauczycieli, określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela;
6) świadczeń świątecznych – na zwiększone wydatki w okresie jesienno – zimowym oraz świątecznym,
7) pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na:
a)  uzupełnienie własnego wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na warunkach lokatorskiego lub spółdzielczego prawa do lokalu,
b)  pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność,
c)  uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
d)  adaptację pomieszczeń (strych, suszarnia) na cele mieszkaniowe,
e)  przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
f)  remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość.
 
Część IV
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
 
§ 7
1. Z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS mogą korzystać:
a)  pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach,
b)  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, urlopach zdrowotnych, w stanie nieczynnym,
c)  emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach oraz nauczyciele emeryci ze zlikwidowanej placówki w Łęknicy.
2.         Za członków rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS uważa się:
a)  pozostające na utrzymaniu pracownika dzieci do 20. roku życia (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej),
b)  dzieci do 25. roku życia po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, a także oświadczenia pracownika, że dziecko to pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu i nie posiada innych dochodów.
 
§ 8
Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
1)  o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,
2)  wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,
3)  mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia oraz dzieci niepełnosprawne.
 
Część V
 
ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z ZFŚS
 
§ 9
1. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów lub organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”) oraz dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego przysługuje raz w danym roku kalendarzowym.
2. Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku składają wnioski do 15 maja danego roku kalendarzowego lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości.
3. Osoby ubiegające się o dopłatę do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (np. kluby dziecięce) składają wnioski do 30 czerwca danego roku kalendarzowego lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości.
4. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. Z takim wnioskiem może też wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca lub grupa pracowników.
 
§ 10
1. Przyznanie oraz wysokość dopłat z ZFŚS do usług i świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej – również od ich aktualnej sytuacji mieszkaniowej.
2. Podanie fałszywych danych w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz w oświadczeniu o rozdzielności majątkowej skutkuje pozbawieniem pracownika ulgowych świadczeń przewidzianych w niniejszym regulaminie na okres 3 lat oraz może spowodować złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów policji lub prokuratury.
3. Tabele odpłatności za wczasy zorganizowane, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, dopłaty o których mowa w § 9 pkt. 3, a także oświadczenia o dochodach będą ustalane corocznie przez komisję socjalną. Podstawą do określenia wysokości dochodów jest przedłożenie rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni. Stanowią one zmienne załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
 
Część VI
 
POMOC NA CELE MIESZKANIOWE
 
§ 11
 1. Pożyczkę mogą uzyskać:
 1. pracownicy po przepracowaniu jednego roku w ZSO w  Żarach,
 2. emeryci i renciści, o których mowa w § 7 pkt 1c.
2. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel.
3. W wypadku zatrudnienia kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na remont i modernizację może być przyznana tylko jednej z nich. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3%.
4. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe jest ustalana przez komisję:
a) na budowę domu, kupno mieszkania na wolnym rynku, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne – kwota do 6.000 zł,
b) remont i modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania – kwota do 4.000 zł.
5. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach. Pracownik może poręczyć najwyżej dwie pożyczki.
6. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu oraz następujące dokumenty:
a)  kopię pozwolenia na budowę oraz kosztorysu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu,
b)  zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni.
c) umowę przedwstępną na kupno mieszkania lub umowę, pozwolenie na budowę na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne.
 
§ 12
1. W przypadku pożyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się do 36 m-cy, a na budowę domu do 48 m-cy.
2. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymanymi nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi. Natomiast emeryci i renciści wpłacają raty pożyczki na konto podane w umowie.
3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po dacie podpisania umowy lub innym terminie wyznaczonym w umowie.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie. W szczególnych przypadkach dopuszcza się indywidualną formę spłaty pożyczki.
5. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 
§ 13
1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek rodziny lub żyrantów, po przedstawieniu aktu zgonu niespłacone zadłużenie zostaje umorzone w całości.
2. W przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pożar, kradzież, pożyczkobiorca może ubiegać się o umorzenie niespłaconej pożyczki – w całości lub w części.
3. Wniosek w sprawie zawieszenia spłaty części pożyczki powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji lub administracji spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej).
4. Decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki podejmuje pracodawca po zaopiniowaniu jej przez komisję socjalną.
 
 
Część VII
 
POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE
 
§ 14
1. Komisja socjalna zobowiązana jest do:
a)  podziału środków ZFŚS zgodnie z wnioskami pracowników,
b)  przedstawienia do akceptacji pracodawcy rozpatrzonych przez komisję wniosków,
c)  sporządzania protokołu z posiedzeń komisji, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu,
d)  podawania w protokole, jak też w formie pisemnej do wiadomości osoby zainteresowanej, argumentacji w przypadku odmownego rozpatrzenia złożonego wniosku.
2.         Wszystkie decyzje komisji socjalnej podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Świadczenia z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego, dlatego też nieuczestniczenie w organizowanych imprezach, wycieczkach integracyjnych, itp. lub niezłożenie wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach nie rodzi prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu czy rekompensaty.   
 
§ 15
Regulamin ZFŚS wchodzi w życie z dniem 30.04.2012 r.
W dniu wejścia w życie nowego regulaminu dotychczasowo obowiązujący traci moc.
 
 
 
 
 
 
......………………………………………..
(pracodawca – podpis i pieczęć
dyrektora szkoły)
 
 
        Zakładowa Organizacja Związkowa:
 
 
 
     .................................................................................
(podpis i pieczęć)
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Główny księgowy - mgr Anna Kozarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-14 09:04:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-14 09:11:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14 07:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 1/1/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach w sprawie: Regulaminu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żary, dnia 01.02.2012 r.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1/1/2011/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Żarach
 
w sprawie: Regulaminu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach
 
 na podstawie art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 1997 r. nr 56, poz. 357, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 11; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Z 2002 r. nr 46, poz. 430) oraz corocznych uchwał Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat żarski  ustalam co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się Regulamin dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora ZSO nr 1/1/2011/2012
 
REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZSO W ŻARACH
 
Postanowienia ogólne
 
 1. Dyrektor opracowuje projekt planu finansowego środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego do dnia 30 listopada na rok następny.
 2. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.  
 3. Przekazane przez organ prowadzący środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor przeznacza na: 
A. doskonalenie zawodowe związane z opłatami pobieranymi przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
a) dokształcanie (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, studia magisterskie)
b) doskonalenie (kursy doskonalące, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje metodyczne, szkolenia rady pedagogicznej).
B. koszty przejazdów oraz noclegów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor szkoły.
 
Zasady i tryb przyznawania dofinansowania
 
 1. Dopłatę, o której mowa pkt. 3  przyznaje Dyrektor do wysokości przyznanej kwoty przez organ prowadzący w corocznym planie form dokształcania zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
 2. Dopłata , o której mowa w pkt. 3A przekazana będzie na podstawie faktury przedłożonej przez nauczyciela od organizatora (forma płatności – przelew, a jeżeli płatności dokona nauczyciel - zwrot na jego konto osobiste). 
 3. Koszty, o których mowa w pkt. 3B będą zwracane na podstawie delegacji służbowych.
 
Wymagane dokumenty
 
 1. Wniosek o dofinansowanie (Załącznik 1).
 2. Zobowiązanie nauczyciela w związku z dopłatą do doskonalenia związanego z dokształcaniem (Załącznik 2).
 
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Świadczenia dopłat obejmować będą nauczycieli dla których ZSO w Żarach jest głównym miejscem pracy.
 2. W przypadku gdy nauczyciel zrezygnuje z pracy w danej placówce przed upływem 3 lat od ukończenia formy dokształcania, na którą uzyskał dofinansowanie winien zwrócić koszty dofinansowania.
 3. Jeżeli nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie przerwie z własnej winy tok studiów lub tok doskonalenia,  zobowiązany jest zwrócić kwotę dofinansowania.
 4. W przypadku utraty pracy nie z winy nauczyciela, kwota dopłaty nie podlega zwrotowi. 
 5. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie, po ukończeniu określonej formy doskonalenia zobligowany jest do dzielenia się wiedzą zdobytą podczas dokształcania, doskonalenia.
 6. Z wnioskiem o dofinansowanie mogą występować  nauczyciele, którzy:
 1. podnoszą kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki oraz swoim planem rozwoju zawodowego, zatwierdzonym do realizacji przez dyrektora
 2. uzupełniają swoje kwalifikacje niezbędne do zajmowanego stanowiska  lub uzyskują uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, o ile jest taka potrzeba
 
 1. Dopłaty do czesnego oraz do innych form doskonalenia zawodowego, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) przyznawane są w miarę posiadanych środków.
 2. Plan doskonalenia i przeznaczenie środków na jego realizację może w ciągu roku ulec zmianie w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli oferty szkoleniowej.
 3. Do 31 marca danego roku dyrektor składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków za poprzedni rok budżetowy.
 4. Udzielając dofinansowania Dyrektor szkoły będzie kierował się jedynie czynnikami merytorycznymi, a nie sytuacją materialną nauczyciela.
 
 
 
 
Uzgodniono ze związkami zawodowymi:
 
   Przedstawiciel ZNP .........................................
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Do Regulaminu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
DO SZKOLENIA/KURSU DOSKONALENIA/KURSU KWALIFIKACYJNEGO/
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko ..........................................................................................................................
2. Adres zamieszkania ...................................................................................................................
3. Stanowisko (przedmiot nauczania) ............................................................................................
4. Wykształcenie ............................................................................................................................
II. INFORMACJE na temat szkolenia/kursu doskonalenia/ kursu kwalifikacyjnego/studiów
5. Nazwa instytucji organizującej:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Adres:
...........................................................................................................................................
7. Termin trwania formy doskonalącej:
...........................................................................................................................................
8. Wysokość opłaty:
...........................................................................................................................................
III. W/w formę doskonalenia uwzględniono w rocznym planie doskonalenia/wieloletnim planie doskonalenia/nie uwzględniono w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach (właściwe podkreślić)
IV. Wniosek o pokrycie kosztów dojazdu/zakwaterowania/wyżywienia:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
data i podpis nauczyciela
 
 
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawidłowość powyższych danych.
 
.....................................................................
(data i podpis nauczyciela)
 
 
 
 
Decyzja dyrektora:
 
Przyznaję/ nie przyznaję dopłatę do ...............................................................................................................................
(podać formę doskonalenia/dokształcania)
Pani/Panu ............................................................................. w wysokości ....................................................................
(Imię i nazwisko nauczyciela)
Dofinansowana forma nie jest/ jest zgodny z potrzebami ZSO w Żarach.
 
 
..........................................................
(podpis dyrektora)
 
 
..........................................................
              (pieczątka szkoły)
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 2
Do Regulaminu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach
 
 
 
Zobowiązanie nauczyciela
 
 
Ja niżej podpisana/y .......................................................
 
 
zgodnie z zapisem punktu 11 regulaminu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli ZSO w Żarach zobowiązuję się do przepracowania w szkole co najmniej trzech lat od ukończenia studiów na które otrzymałam/em dofinansowanie,  w przeciwnym razie zwrócę na konto ZSO w Żarach przyznaną dopłatę w wysokości ............ zł (słownie:..........................................)
 
 
.....................................................................
(data i podpis nauczyciela)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Główny księgowy - mgr Anna Kozarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-14 08:14:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-14 08:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14 06:49:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 6/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Żarach w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żary, dnia 09.12.2016 r.
 
 
ZARZĄDZENIE NR 6/2016/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
W Żarach
w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)  zarządzam co następuje:
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
 
Organizacja kontroli zarządczej
 
§ 2
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,  opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:
1.      zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2.      skuteczności i efektywności działania,
3.      wiarygodności sprawozdań,
4.      ochrony zasobów,
5.      przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6.      efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7.      zarządzania ryzykiem.                    
 
§ 3
 System kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących obejmuje:
 1. samokontrolę,
 2. kontrolę funkcjonalną.
 
§ 4
 1. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole  bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
 2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez  pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego wykonywania zadań.
 3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli, jest zobowiązany:
- podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
- niezwłocznie poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach.
 1. Przełożony, który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości.
 
§ 5
Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, operacji, procesów, itp., których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali zobligowani na podstawie innych przepisów.
 
§ 6
 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzana jest notatka służbowa według załącznika nr 1 do zarządzenia.
 2. Roczny plan kontroli jest sporządzany według załącznika nr 2 do zarządzenia.
 
Środowisko wewnętrzne
 
§ 7
 1. Kierownik jednostki oraz pracownicy, wykonując powierzone im zadania i obowiązki, kierują się osobistą i zawodową uczciwością. Kierownik jednostki poprzez przykład i codzienne decyzje wspiera i promuje przyjęte wartości etyczne oraz osobistą i zawodową uczciwość pracowników.
 2. Pracownicy posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków, a także zrozumieć znaczenie systemu kontroli zarządczej.
 
§ 8
 1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 ze zm.).
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
 4. Każdemu pracownikowi szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.
 5.  
Cele i zarządzanie ryzykiem
 
§ 9
Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.
 
§ 10
1.      Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:
            - identyfikację ryzyka,
            - monitorowanie realizacji zadań,
            - analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.
 1.  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach funkcyjnych systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku dokonują identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami szkoły. 
 2. Proces identyfikacji ryzyka następuje w momencie tworzenia projektów cząstkowych planów finansowo-rzeczowych na dany rok budżetowy oraz planów inwestycyjnych.
 3. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.
 
Mechanizmy kontroli
 
§ 11
 1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor .
 2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:
- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
- prowadzenie gospodarki finansowej.
 1. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:
- dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,
- pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.
 1. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie , dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.
 2. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły.
 3. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:
- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;
 - odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących   operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
 1. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej    w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
 
Monitorowanie i ocena
 
§ 12
 1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.
 1. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
 2. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor oraz inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze, a zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane.
 3. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania
  i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
 4. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.
 
§ 13
 1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.
 2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły.
 
§ 14
  Wszyscy pracownicy winni zapoznać się z treścią zarządzenia i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
                                                                                do Zarządzenia Nr 6/2016/2017
                                                                                Dyrektora
                                                                                Zespołu Szkół Ogólnokształcących
                                                                                w Żarach
                                                                                z dnia 09.12.2016 r.
 
 
NOTATKA SŁUŻBOWA
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
 
w dniach  …..…………………
                                 
Kontrolujący   ………………………..- dyrektor……………... przeprowadził kontrolę
 
w zakresie …………………………………………………………………………………..
 
W wyniku kontroli ustalono:
 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………..
Zalecenia:
 
………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
1. Wskazać zakres przedmiotowy kontroli zgodnie z planem kontroli szkoły.
2. Wskazać stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, w przypadku rozbieżności ustalić stwierdzone nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne.
3. Wydać zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia.
4.Notatka służbowa powinna być podpisana przez kierownika jednostki.
5.Notatkę służbową sporządza się w 1 egzemplarzu.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2   
do Zarządzenia Nr 6/2016/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Żarach
z dnia 09.12.2016 r.
      
ROCZNY PLAN KONTROLI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W ŻARACH
 
NA ………. ROK
 
 
 
Lp.
 
Zakres i tematyka
kontroli
 
Przewidywany termin
 
Pracownik
objęty kontrolą
 
 
Kontrolujący
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Główny księgowy - mgr Anna Kozarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-13 09:28:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-13 15:04:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14 05:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »