ˆ

Dyrektor

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dyrektor Zespołu

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim

Wioletta Radecka - Weretko
 
Telefon:  szkoła (68) 383 51 78       przedszkole (68) 383 79 10
e-mail:     
 
Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
Dyrektor zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom zespołu;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących zespół;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela
Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole lub placówce,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
Dyrektor oraz Wicedyrektorzy przyjmują w dniu zebrań z Rodzicami lub po wcześniejszym umówieniu się.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kamerduła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-03 10:24:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kamerduła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-03 10:24:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Kamerduła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03 10:24:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »