ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz osób i funkcji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-01 15:00:35 przez Marcin Strzelczyk

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:
 • mgr Liliana Reimann dyrektor szkoły - odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacji i zarządzania,
 • mgr Beata Strzelczyk - wicedyrektor - odpowiedzialna za realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły klas ,
 • Elżbieta Lubieniecka - główna księgowa - odpowiedzialna za gospodarkę księgowo-finansową szkoły.
Wykaz funkcji:
Zadania i obowiązki Dyrektora szkoły:
 1. Dyrektor szkoły
  a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
  c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne,
  d) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  e) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
   
 2. Dyrektor decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
  b) powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora i innych stanowisk kierowniczych, odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady szkoły,
  c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  d) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  e) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Zadania i obowiązki głównego księgowego:
 
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. planowanie, sprawozdawczość budżetu i GUS
 3. kontrola formalno-rachunkowa zgodnie z instrukcją ewidencji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.
« powrót do poprzedniej strony