ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Wymiar etatu: 3/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Data udostępnienia: 2021-10-25

Ogłoszono dnia: 2021-10-25

Termin składania dokumentów: 2021-11-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2021

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie min. średnie i co najmniej 3-letni staż pracy .
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, Kodeksu Pracy,  Karty Nauczyciela.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych.
 4. Preferowane doświadczenie w płacach .
 5. Preferowane doświadczenie w JST .
 6. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych i zasiłkowych pracowników, ewidencja czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego.
 2. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów składek  ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac.
 3. Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
 4. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 5. Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenie) dla zleceniobiorców.
 6. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sporządzanie raportów dla pracowników, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kapitału początkowego.
 7. Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego.
 8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na wniosek pracownika.
 9. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej  (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop).
 10. Rozliczanie zobowiązań z ZUS, Urzędem Skarbowym, Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, SKOK-iem oraz w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników.
 11. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z funduszu płac.
 12. Pomoc przy obsłudze Systemu Informacji Oświatowej.
 13. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. Archiwizacja dokumentów na swoim stanowisku pracy.
 15. Składanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych informacji do PFRON i GUS.
 16. Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 17. Nadzór nad aktami prawnymi w zakresie płac i zatrudnienia.
 18. Wykonywanie przelewów za faktury.
 19. Wykonywanie obowiązków głównej księgowej podczas jej nieobecności. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, prowadzenie kont w układzie syntetycznym i analitycznym oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 20. Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy.
 21. Odpowiedzialność za całokształt spraw należących do obowiązków oraz za powierzone mienie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze 3/4 etatu.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 3. Pakiet socjalny.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 2%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy .
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-20 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. płac i zatrudnienia”  osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy , ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową w terminie do 20 listopada 2021 r.
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane.
c. Miejsce:
w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy , ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
 2. Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.  
 4. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-32-13.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony