ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Data udostępnienia: 2021-11-22

Ogłoszono dnia: 2021-11-22

Termin składania dokumentów: 2021-12-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie min. średnie.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, Kodeksu Pracy,  Karty Nauczyciela.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych.
 4. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy.
 5. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych i zasiłkowych pracowników, ewidencja czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego.
 2. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów składek  ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac.
 3. Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
 4. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sporządzanie raportów dla pracowników, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kapitału początkowego.
 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na wniosek pracownika.
 6. Rozliczanie zobowiązań z ZUS, Urzędem Skarbowym, Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, SKOK-iem oraz w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników.
 7. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z funduszu płac.
 8. Pomoc przy obsłudze Systemu Informacji Oświatowej.
 9. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Archiwizacja dokumentów na swoim stanowisku pracy.
 11. Składanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych informacji do PFRON i GUS.
 12. Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 13. Nadzór nad aktami prawnymi w zakresie płac i zatrudnienia.
 14. Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy.
 15. Odpowiedzialność za całokształt spraw należących do obowiązków oraz za powierzone mienie.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze 1 etatu.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 3. Pakiet socjalny.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy .
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy.
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Świdnicy,  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 2%.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-22 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. płac i zatrudnienia”  osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy , ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową w terminie do 22 grudnia 2021 r.
List motywacyjny i szczegółowe CV.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. płac i zatrudnienia”  osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy , ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową w terminie do 22 grudnia 2021 r.
List motywacyjny i szczegółowe CV.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl).
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.  
 2. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-32-13.

Załączniki