ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępnośći

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności
Biblioteka Mediateka w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka_krosno_odrzanskie.
  • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-30.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową do spraw dostępności cyfrowej jest Rafał Gwiazdowski, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 4109707
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 3835026 w godzinach pracy Mediateki. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3H, 66-600 Krosno Odrzańskie, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres mediateka.krosnoodrzanskie.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3H, 66-600 Krosno Odrzańskie
  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Pułaskiego 3. Wejście główne do Mediateki oraz wejście do OSir-u Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od OSiR-u znajduje się winda.
  2. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wejście przez OSiR, przy którym jest winda.
  3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na piętrze.
  4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Do budynku Mediateki i wszystkich jej Stref można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Język migowy: czytelnik lub użytkownik Mediateki, który chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mailowy: mediateka@krosnoodrzanskie.pl. W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie Dyrektor Mediateki w Krośnie Odrzańskim zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usług lub wskazuje na inną formę jej realizacji.
 
Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Gwiazdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-30 08:17:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-30 08:17:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30 08:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »