ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skargi i wnioski

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROCEDURA  PRZYJMOWANIA  I  ROZPATRYWANIA  SKARG  I  WNIOSKÓW
w Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Podstawa prawna
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2000r., nr98, poz. 1071).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46),

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
1. W Muzeum Twierdzy wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub w razie jego nieobecności przez osobę upoważnioną.
2. Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą przyjmuje skargi i wnioski w czwartki od godz. 10.00 do 14.00.
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także ustnie do protokołu, którego wzór stanowi załącznik 1 do procedury.
4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
5. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimy).
6. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) data wpływu skargi/wniosku,
c) imię, nazwisko lub nazwa osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f) data udzielenia odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy
7. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Muzeum.
 
Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków
1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji muzeum, muzeum rejestruje, a następnie zawiadamia wnoszącego, aby zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ (kopię pisma zostawia w dokumentacji muzeum).
5. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 
Rozdział III
Rozpatrywanie skarg  i wniosków
1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor  muzeum.
2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest biurze muzeum.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2. Skargę/wniosek rozpatruje się zgodnie z przepisami KPA.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomiej Suski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Suski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-26 09:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-26 09:50:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-26 09:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »