ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent Rodziny

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Data udostępnienia: 2016-04-15

Ogłoszono dnia: 2016-04-15 przez Renata Bożemska - Janicka

Termin składania dokumentów: 2016-04-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 332 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,
8)  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) odporność na sytuacje stresowe,
4) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
5) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
6) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
7) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
8) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,
9) wysoka kultura osobista,
10) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
11) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
12) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
2. Do zadań asystenta należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
11) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną
12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
14) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
15) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

V. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, świadectw pracy,
3) kserokopię dowodu osobistego,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
6) Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7) Oświadczenie, że kandydat nie jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.
8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-04-22 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Bożemska - Janicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Bożemska - Janicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-15 13:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksadra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-15 13:31:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksadra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-15 13:31:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony