ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Cele i zadania przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstaw programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz  kształcenia w profilach w liceach profilo­wanych - Dz.U. Nr 6l,poz.625/
a) Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.

2. Cele Przedszkola:
    a/ wspomaga, ukierunkowuje i stymuluje indywidualny rozwój dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe, przy zachowaniu jego odrębności,
    b/ kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia,
    c/ pomaga rodzinie w osiągnięciu przez dziecko takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
    d/ współdziała z rodziną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka,
    e/ zapewnia dziecku opiekę w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
    f/ wspiera budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność.

3. Zadania Przedszkola:
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
    a/ troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka,
    b/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie; poznawanie i rozumienie siebie, rozwijanie wrażliwości moralnej,
    c/ kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
        technicznym,
    d/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawcze i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
    e/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do harmonijne go rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
    f/ wyrabianie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się w przestrzeni  ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego,
   g/ prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka,
   h/ współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

4. Tożsamość narodowa, etniczna, religijna:
    a/ Przedszkole jako placówka publiczna zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej oraz własnej historii i kultury wynikające z ustawy o systemie oświaty.
    b/ Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, w planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola oraz w wynikowych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
    c/ W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci 6-letnich, których rodzice /opiekunowie/ wyrażą takie życzenie.
    d/ Życzenie jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
    e/ Dzieci nie uczęszczające na religię w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
    f/ Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji dziecka przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.
    g/ Nauka religii w przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie.
    h/ Te same zasady dotyczą innych związków wyznaniowych, a zorganizowanie zajęć leży w gestii dyrektora.
     i/ Szczegółowe warunki i sposób organizowania nauki religii w szkołach publicznych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 roku /Dz.U. Nr 67,
        poz.755/

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawierają się w:
     • programie rozwoju placówki,
     • planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola,
     • w planach wynikowych pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych
     • w planach współpracy z rodzicami.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 - 50 minut w zależności od odpowiedniej grupy wiekowej.
4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych /gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rytmiczne, muzyczne, język niemiecki itp./.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich,a około 50 minut dla dzieci 5-6-letnich.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
8. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
9. Zabawy i zajęcia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, przeprowadzają z całą grupą, w małych zespołach, grupkach lub pracują z dziećmi indywidualnie dostosowując dzienny rozkład zajęć do ramowego rozkładu dnia (dostępny w Przedszkolu).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 1 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paula Franczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paula Franczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-10 22:37:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Franczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-10 22:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Franczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-10 22:37:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »