ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu

Akapit nr 1 - brak tytułu


STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŻAGANIU
 

  AKTY PRAWNE
 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty    (tekst jednolity Dz. U. Nr256 poz. 2572 z 2004 r., z poźn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. nr 173, poz. 1072).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r. nr 175, poz. 1086).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia  27 lutego 2003r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych    w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej  (Dz. U. z dnia 27 marca 2003 Nr 51, poz. 446).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2002r. Nr 3, poz.28).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ( Dz. U. z 1997 Nr 14, poz. 76).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z dnia 14 lutego 2003r. Nr 26, poz. 226).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010. Nr 228, poz. 1492).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy    (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich   w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. z 2004 Nr 178,poz. 1833).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  z 2001 Nr 61, poz. 624).
 14. 14.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie  warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004, Nr 26,poz. 232).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopad 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1491).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1490).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopad 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.    (Dz. U. nr 228, poz. 1489).
 18. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2007r. nr 80 poz. 542).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia  7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli  (Dz. U. z 2004 Nr 207, poz. 2110).
 20. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu   w sprawach nieletnich. (Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 917).
 21. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia  5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum    (Dz. U. z 2002 Nr 214,poz. 1808).
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  4 października 2005r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 1485).
 24. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. - o systemie oświaty  (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).
 25. Ustawa z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
 26. Ustawa z dnia 13 października 1998r. – przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 1. Statut niniejszy stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu.
 2. Poradnia nosi nazwę:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu.
 3. Poradnia używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel/fax (068) 477 29 00
68-100 ŻAGAŃ, ul. Śląska 1
NIP 924-17-23-710  REGON 970089782
 
 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej „Poradnią” jest placówką publiczną.
 2. Siedzibą Poradni są pomieszczenia piwnicy i pierwszego piętra budynku przy ulicy Śląska 1 w Żaganiu, stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 
§ 2
Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Żagański z siedzibą w Żaganiu przy ulicy Dworcowa 39, który określa status prawny i rejon działania poradni.
                                       
§ 3
Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
 
§ 4
Podstawą działania Poradni jest Decyzja Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 1992r. w sprawie usamodzielnienia filii Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Decyzja Kuratora Oświaty z dnia 15 września 1993r. w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowych w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Decyzja Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie poszerzenia zakresu zadań Poradni z dnia 22 sierpnia 2006r.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PORADNI

§ 5
 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, rehabilitacyjnej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom, opiekunom prawnym  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
 • szczególnie uzdolnionych,
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek  planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • udzielanie, we współpracy z palcówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. Na podstawie Decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2006r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu realizuje poszerzony zakres zadań   o możliwość diagnozowania i orzekania w stosunku do:
 • dzieci niewidomych i słabowidzących,
 • dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
 • dzieci z autyzmem.
 1. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:
 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację,
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną i szkoleniową.
 1. Poradnia realizuje zadania współpracując z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo   i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Powyższe zadania pracownicy Poradni realizują na terenie placówki, na terenie placówek oświatowych z rejonu działania poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także   w środowisku rodzinnym dziecka.
 3. Szczegółowe  zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalony jest  w Wieloletnim Programie Rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu, w Planie Pracy placówki na dany rok szkolny oraz w Planach Pracy poszczególnych działów merytorycznych.
 4. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w Poradni oraz w trakcie zajęć poza Poradnią,
 • przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak   i psychicznym, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa),
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciw pożarowe.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 6
 1. Teren działania Poradni określa organ prowadzący. 
 2. Poradnia obejmuje swoją działalnością następujący rejon:
 • Miasto Żagań,
 • Gmina Żagań,
 • Urząd Miasta i Gminy Iłowa,
 • Miasto Gozdnica,
 • Gmina Brzeźnica,
 • Gmina Wymiarki,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne Starostwa Powiatowego na terenie Miasta Żagań i Miasta Iłowa.
 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły i ich rodzicom zamieszkałym w rejonie działania placówki.
 3. Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom - na mocy porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię.
 4. Poradnia może, w miarę możliwości, udzielać pomocy dzieciom   i młodzieży spoza rejonu działania z wyłączeniem spraw wymagających postępowania kwalifikacyjnego i orzecznictwa.
 5. Na podstawie Decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2006r. Poradnia udziela pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym, dzieciom niesłyszącym   i słabosłyszącym oraz dzieciom z autyzmem.
§ 7
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.
 
 
§ 8
Dziecko powinno być przyprowadzane do Poradni i z niej odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę), zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
                                
§ 9
 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.
 3. Opinię podpisuje dyrektor Poradni i specjaliści sporządzający opinię.
§ 10
Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
 
§ 11
 1. Organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Szczegółową organizację pracy poradni określa Schemat organizacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu (załącznik nr 1 do Statutu).
§ 12
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić terminy przerw w pracy w poradni w okresie wakacji.
 3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą  organu  prowadzącego.
 
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY PORADNI

§ 13
Organami Poradni są:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu
 • Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Żaganiu
§ 14
 1. Dyrektor Poradni wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  w Poradni pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
 3. Zadania dyrektora są następujące:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki,    z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
 • przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie pedagogicznej,
 • opracowanie wspólnie z radą pedagogiczną programu rozwoju placówki,
 • gromadzenie informacji o pracy pracowników pedagogicznych      w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • opracowanie do 30 kwietnia danego roku arkusza organizacji poradni i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
 • wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych    z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
 • dysponowanie środkami finansowymi poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego poradni zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz instytucjami współpracującymi z Poradnią,
 • kierowanie polityką kadrową Poradni- zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i innych pracowników,
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie    z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bezpieczeństwa higieny pracy   i przeciw pożarowymi,
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 1. Dyrektor Poradni podpisuje wszystkie pisma opracowywane  i wysyłane przez poradnię.
§ 15
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący  w poradni.
 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 • przygotowanie projektu Statutu poradni,
 • opracowanie Programu Rozwoju Placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów  i zajęć autorskich, nadania imienia,
 • uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
 • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.
 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 3. Pracowników pedagogicznych obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.
 4. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz   o zbadanie i ocenę działalności poradni, dyrektora lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce.
 5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności – ( załącznik nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Żaganiu).
§ 16
 1. W Poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.  Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze
 2. Wicedyrektor lub wicedyrektorzy wykonują zadania zgodnie   z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a dyrektorem:
 • współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną Poradni,
 • współdecyduje o organizacji pracy zajęć,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,
 • wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością poradni, a szczególnie zlecane przez dyrektora,
 • dysponuje środkami finansowymi Poradni w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
 • reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.
 1. W Poradni, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wyznaczyć nauczyciela, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY PORADNI

§ 17
 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.                      
 3. W Poradni, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy oraz innych   specjalistów w tym w szczególności rehabilitantów i socjologów.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 18
Pracownik Poradni ma prawo do kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki.
 
§ 19
Pracownik pedagogiczny Poradni prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z zasadami działania placówki  i odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 
§ 20
 1. Pracownik Poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności:
 • szacunku do wszystkich jego potrzeb,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania własności,
 • opieki,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji swojej osoby.
 1. Do zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym planem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 • stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
 • wykorzystywanie w swojej pracy nowoczesnych środków multimedialnych dostępnych w Poradni,
 • wzbogacanie swojego warsztatu pracy w nowoczesne pomoce dydaktyczne według możliwości Poradni,
 • dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne wykonanie pomocy oraz troska  o estetykę gabinetów,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności   i zainteresowań,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu     w poradni i na zajęciach z dziećmi na terenie placówek oświatowych,
 • bezstronność i obiektywizm w sprawiedliwym traktowaniu wszystkich dzieci, eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 • współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny  i dziecka,
 • współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci i nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek podległych Poradni,
 • realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
 1. Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy merytorycznej i pracy działu.
 2. Pracownik pedagogiczny ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Poradni, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych.
§ 21
 1. Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem Poradni i organem prowadzącym za:
 • poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej    w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 • stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono,
 • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora,
 • nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
 • prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojej i działu pracy.
 1. Pracownik wykonuje na polecenie dyrektora inne czynności zgodnie  z posiadanymi przez siebie kompetencjami i możliwościami.
§ 22
 1. W Poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
 • główna księgowa
 • specjalista ds. kadrowo-administracyjnych
 • specjalista ds. planowania, księgowości, sprawozdawczości i płac
 • robotnik wykwalifikowany
 • robotnik gospodarczy
 • konserwator
 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
 • ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości,
 • szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Poradni,
 • zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 23
 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.
 2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec, której nie toczy się postępowanie karne.
 3. Dyrektor poradni:
 • zawiera z wolontariuszem porozumienie określające w szczególności zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania porozumienia oraz zawierające zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy poradni,
 • zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez wolontariusza,
 • określa postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
 1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami pracującymi w obowiązków Poradni.
 2. Na wniosek wolontariusza dyrektor Poradni może wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.
 
ROZDZIAŁ VI
ZESPOŁY  ORZEKAJĄCE
 
§ 24
 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające.
 2. Zespoły powołuje dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Żaganiu.
 3. W skład zespołu wchodzą:
 • dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
 • pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczna,
 • logopeda – opracowujący diagnozę logopedyczną,
 • rehabilitant – opracowujący diagnozę rehabilitacyjną,
 • socjolog, doradca zawodowy – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
 • lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny –opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
 1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
§ 25
Zespoły orzekające  wydają:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci   z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci  z autyzmem
§ 26
Szczegółowe zasady działania zespołów orzekających reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 114) z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych    (Dz. U. z 2008r. nr 173, poz. 1072).

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA PORADNI
 
§ 27
Do podstawowych dokumentów, które powinny znajdować się w Poradni zalicza się:
 1. Dokumentację obejmującą:
 • Statut Poradni,
 • Regulamin pracy Poradni,
 • Regulamin posiedzeń Rad Pedagogicznych,
 • Protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,
 • Protokoły z posiedzeń zespołów orzekających,
 • Wieloletni Program Rozwoju placówki,
 • Roczny Plan Pracy Poradni,
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Plan doskonalenia zawodowego,
 • Tygodniowy rozkład zajęć,
 • Dokumentację osobową pracowników,
 • Dokumentację kancelaryjną poradni,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dokumentację księgową,
 • Księgę inwentarzową majątku poradni.
 1. Dokumentację pracy diagnostycznej i postdiagnostycznej, w tym:
 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia, 
 • dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni w tym dziennik zajęć specjalistycznych,
 • teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży    z dokumentacją badań.
 1. Za zgodą organu prowadzącego poradnię dokumentacja może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
 • zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
 • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych
 • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
 • rejestrowania historii zmian i  ich autorów
 • system informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzanie w formie papierowej dokumentacji, o której mowa w ust.1 pkt 1i 2
 1. Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 28
Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową   na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 29
Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 30
Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Poradni.
 
§ 31
Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Statutu – rozstrzyga dyrektor Poradni na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji w takich sprawach pozostałym organom Poradni oraz poszczególnym pracownikom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego poradnię na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych ze stosunku pracy do Sądu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim.
 
§ 32
Nowelizacji Statutu Poradni dokonuje się na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora placówki lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.
 
§ 33
Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu.
 
§ 34
Traci moc statut uchwalony dnia 28 lutego 2011r. wydany przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu.
 
Statut zgodny z Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej w Żaganiu nr 1 z dnia  19.04.2012.
 
 

Żagań, dnia 19 kwietnia 2012r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Pedagogiczna Poradni
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Szyposz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-14 12:08:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-14 12:33:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-08 11:12:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »