ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby sprawujące funkcje
 
Dyrektor Ośrodka
mgr Jolanta Waszczuk
 
Wicedyrektor Ośrodka
mgr Iwona Demczuk-Apanowicz
 
Wicedyrektor d/s pedagogicznych
mgr Ewa Bielewicz
 
Główny księgowy
mgr Małgorzata Maciecka
 
Organy
Organami Ośrodka są: 
a) Dyrektor Ośrodka 
b) Rada Pedagogiczna 
c) Rada Rodziców 
d) Samorząd Wychowanków
 
Kompetencje
1. Dyrektor Ośrodka
2. Wicedyrektor Ośrodka
3. Wicedyrektor d/s pedagogicznych
4. Główny księgowy
5. Rada pedagogiczna
6. Samorząd wychowanków
 
1. Dyrektor Ośrodka
a) kieruje działalnością szkoły, 
b) sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez obiektywne działanie prozdrowotne, 
c) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
d) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, 
e) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych, 
f) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, 
g) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i realizuje go wraz z innymi osobami uprawnionymi do nadzoru pedagogicznego i przedstawia nie rzadziej niż 2 razy do roku ogólne wnioski z prowadzonego nadzoru,
h) nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami innymi pracownikami Ośrodka poprzez mianowanie, jak i na podstawie umowy o pracę oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy, 
i) organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji Ośrodka, 
j) ustala plan dyżurów nauczycielskich, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe, 
k) tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
l) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz nadzoruje przebieg szkolnego etapu awansu zawodowego nauczycieli, 
m) opracowuje plan finansowy Ośrodka, 
n) tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych, 
o) właściwie gospodaruje mieniem szkoły, 
p) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki w szkole, 
q) pełni nadzór nad realizacja obowiązku szkolnego, 
r) w czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.
 
2. Wicedyrektor Ośrodka
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego sprawuje bezpośredni nadzór nad  Publiczną Szkołą Podstawową Specjalną, Publicznym Gimnazjum Specjalnym i Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną.
Wicedyrektor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 8 godzin tygodniowo.
Do obowiązków wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego należy:
W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej jako nauczyciel:
- rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły; dydaktyczną i opiekuńczą, dbać o pełnię rozwoju osobowości ucznia i własnej.
W zakresie działalności organizacyjnej:
- kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę w szkołach,
- uzgadnia z radą pedagogiczną i dyrektorem Ośrodka tygodniowe rozkłady lekcji zgodnie z planami zajęć, potrzebami uczniów a także zasadami higieny pracy umysłowej,
- ustalenie przydziału czynności obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycielom szkół,
- zapewnienie warunków kontaktowania się rodziców z nauczycielami oraz zapewnienie terminów przyjmowania interesantów,
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkół oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkoły poza jej terenem,
- zapewnienie warunków współpracy szkół z organizacjami społecznymi, oświatowymi, młodzieżowymi i zakładami pracy.
W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki wychowawczej , ukierunkowanie wysiłku nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy oraz kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, egzekwowanie przydzielonych czynności organizacyjno – wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkół, przedkładanie wniosków radzie pedagogicznej w tych sprawach, 
- koordynowanie prac z zakresu profilaktyki, niedostosowania społecznego oraz resocjalizacji, 
- organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji programu nauczania,
- podejmowanie wspólnie z nauczycielami, instytucjami współdziałającymi ze szkołami, pielęgniarką, psychologiem, pedagogami działań zmierzających do poznania właściwości fizycznych i psychicznych uczniów, ich warunków życiowych i potrzeb, zapewnienia im pomocy,
- sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego  poprzez hospitowanie nauczycieli, udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy, uczestniczenie w Radach Szkoleniowych.
W zakresie działalności administracyjno – gospodarczej:
- ustalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planów wyposażenia w pomoce naukowe, meble i sprzęt oraz zaopatrzenie uczniów w podręczniki szkolne,
- dokładne prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych nauczycieli i podawanie miesięcznych wykazów tych godzin do księgowości,
- ponoszenie odpowiedzialności za majątek szkół i poszczególne składniki majątkowe powierzone nauczycielom, 
- wicedyrektor jest upoważniony przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do zatwierdzania wszelkich operacji gospodarczych i finansowych.
W zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu:
- organizowanie stanowisk praktycznej nauki zawodu,
- współdziałanie z zakładami pracy, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu w celu zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu nauczania,
- zapewnienie przydziału odzieży i obuwia roboczego nauczycielom i uczniom,
- współpraca z nauczycielami praktycznej nauki zawodu w sprawach związanych z przygotowywaniem  i przeprowadzaniem egzaminów końcowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej,
- współpraca z nauczycielami szkół : Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnym w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminów.
Ponadto wicedyrektor ponosi odpowiedzialność za:
- znajomość obowiązujących przepisów,
- zaznajomienie z nimi podległych pracowników,
- dopilnowanie terminów załatwiania spraw,
- szczegółowe ustalenia stanu faktycznego załatwianych spraw,
- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie dla Zarządu Powiatu sprawozdań w zakresie operacji finansowych, finansowych sprawozdań budżetowych oraz bilansów.
 
3. Wicedyrektor d/s pedagogicznych
Wicedyrekor do spraw pedagogicznych jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godzin tygodniowo .
Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami pedagogicznymi i administracyjno – obsługowymi zatrudnionymi w internacie.
Do obowiązków wicedyrektora do spraw pedagogicznych należy:
- planowanie , kierowanie i koordynowanie pracy nauczycieli – wychowawców grup wychowawczych oraz kierowanie zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi i opiekuńczymi w internacie,
- hospitowanie zajęć nauczycieli zatrudnionych w internacie a także kontrolowanie pracy pracowników obsługowych,
- prowadzenie arkuszy spostrzeżeń bezpośrednio podległych pracowników , opiniowanie ich pracy,
- ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności internatu a w szczególności za pracę wychowawczą, za formy, metody i poziom zajęć dydaktyczno – wychowawczych i realizację zadań opiekuńczych,
- ponosi odpowiedzialność za współpracę ze szkołą i kontynuację celów wychowawczych realizowanych przez zakład,
- przestrzeganie dyscypliny pracy w czasie zajęć internatu,
- zobowiązany jest do nadzoru codziennych zajęć w internacie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, grafikiem i planem pracy,
- utrzymanie w należytym stanie ładu , porządku , higieny i estetyki pomieszczeń internatu i najbliższego otoczenia.
Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych jest odpowiedzialny materialnie za powierzony sprzęt i pomoce naukowe.
Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia wychowanków a co za tym idzie za racjonalne wyżywienie i wypoczynek wychowanków.
Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych jest upoważniony przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego do zatwierdzania dokumentów finansowych dotyczących : przyjęcia artykułów żywnościowych / magazyn przyjmie / , wydawania artykułów żywnościowych z magazynu / magazyn wyda /  i raportów żywieniowych.
Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej internatu i kieruje jej pracami.
 
4. Główny księgowy
I.    Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki:
1.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:
•    dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia, w tym: zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.
•    instrukcji stanowiących tzw. nieobowiązkową część polityki rachunkowości takich jak instrukcja kasowa, magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.
2.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki w zakresie, nienależącym do innych pracowników jednostki.
3.    Nadzorowanie całokształtu prac związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych wykonywanych przez pracowników komórki finansowo-księgowej.
4.    Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia
jednostki, w tym :
•    opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
•    wnioskowanie do kierownika jednostki o zarządzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z tym harmonogramem,
•    przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki,
•    rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
5.    Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
jednostki.
6.    Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania jednostki, w 
tym deklaracji podatkowych i dokumentów rozliczeniowych, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.
7.    Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.
8.    Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.
 
II.    Obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki
1.    Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.
2.    Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków/ przychodów i rozchodów /.
3.    Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z właściwego budżetu- państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz informowanie kierownika jednostki o stwierdzonych nieprawidłowościach.
4.    Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
5.    Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych bądź przychodów własnych.
6.    Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
7.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
8.    Zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
9.    Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki i przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.
 
5. Rada pedagogiczna
a) Rada Pedagogiczna Ośrodka jest organem wspólnym dla szkół funkcjonujących w jego ramach i grup wychowawczych. W jego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni.
b) W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby nie będące pracownikami pedagogicznymi Ośrodka, zapraszane przez jej przewodniczącego, także na wniosek Rady Pedagogicznej.
c) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka. Przewodniczący prowadzi obrady i przygotowuje zebrania rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
d) Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady. 
e) Zebrania rady są protokołowane. 
f) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 jej członków. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący. W porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 
 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie planu pracy Ośrodka wraz z harmonogramami i kalendarzem, 
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, 
 •  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
 •  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • Rada pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza statut ośrodka i jego zmiany.
 • Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 • Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mogą wystąpić we wspólnym wniosku do organu prowadzącego Rady Powiatu Świebodzińskiego o nadanie imienia szkole.
 
6. Samorząd wychowanków
W szkole działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy uczniowie i wychowankowie. 
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Sokołowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Sokołowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-16 09:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Sokołowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-16 09:34:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Sokołowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-10 11:34:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »