ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyprawka szkolna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyprawka szkolna 2014/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 rw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.
            Pomocy udziela się uczniom:
 1. pochodzącym z rodzinw których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) tj. 539 zł netto
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 
  w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III
  i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej),
 3. uczniom:
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
  w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów
  i szkół ponadgimnazjalnych
  .
 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych
, o których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (są to
w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli
w procesie kształcenia tych uczniów).
Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje w/w uczniom uczęszczającym
w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej w przypadku, gdy uczniowie
ci korzystają  z podręcznika zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej społecznej.
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:
 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. (Zarządzenie Nr Z-108/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosku
o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”).
Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
 1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
 2. rachunek, paragon,
 3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
SP 4
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SP 4
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-25 09:49:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-19 21:06:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Dziedzic
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-19 21:06:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »