ˆ

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Udostępnianie informacji

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie można uzyskać zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
Art. 10
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 13
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2
i art. 15 ust.2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym
w ust.1, podmiot jest obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany jest do udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się.
Art. 15
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot jest obowiązany do udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
UWAGA: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (np. wykonania zestawień, analiz, przetworzenia treści) wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanek szczególnie istotnych dla interesu publicznego (art. 3 ustawy).
 
 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
    Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje publiczne:
  1. udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim,
  2. wywieszone lub wyłożone w siedzibie głównej WTZ przy ul. Piastów 10h,
  3. przekazane do ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
    Każdy, kto zamierza ponownie wykorzystywać informacje publiczne udostępnione w sposób określony w pkt 1 i 2 ma obowiązek do:
  • poinformowania o źródle ich pochodzenia (adres www Biuletynu Informacji Publicznej WTZ), czasie wytworzenia i pozyskania informacji;
  • udostępniania innym użytkownikom informacji publicznych w pierwotnie pozyskanej formie,
  • poinformowania o przetworzeniu informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.
    Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, udostępniane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W takim przypadku warunki ponownego wykorzystywania określane są indywidualnie.
    Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. Nr 0, poz. 94).
 
UWAGA: Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
WTZ Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-11 08:37:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Nowicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-11 08:41:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Nowicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-11 08:49:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »