ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób i funkcji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:
 • mgr Liliana Reimann dyrektor szkoły - odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacji i zarządzania,
 •  mgr Joanna Jamroziak - wicedyrektor - odpowiedzialna za realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły klas ,
 • Elżbieta Lubieniecka - główna księgowa - odpowiedzialna za gospodarkę księgowo-finansową szkoły.
Wykaz funkcji:
Zadania i obowiązki Dyrektora szkoły:
 1. Dyrektor szkoły
  a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
  c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne,
  d) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  e) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
   
 2. Dyrektor decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
  b) powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora i innych stanowisk kierowniczych, odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady szkoły,
  c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  d) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  e) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Zadania i obowiązki głównego księgowego:
 
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. planowanie, sprawozdawczość budżetu i GUS
 3. kontrola formalno-rachunkowa zgodnie z instrukcją ewidencji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Liliana Reimann
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 15:00:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Strzelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 15:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Strzelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07 10:20:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »