ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-12 13:58:47 przez Monika Janicka

Uchwała Nr 481/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.), art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późń.zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/132/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn.zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2017 r.:
1. Kultura i edukacja.
2. Kultura fizyczna i turystyka.
§ 2. W roku 2016 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 150.000
(słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 50.000
(słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy).
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://bip.powiatzarski.pl
w dziale KONKURSY OFERT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu.............................
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu.................
Marek Femlak – Członek Zarządu..........................................
Józef Radzion – Członek Zarządu..........................................
Edward Skobelski  – Członek Zarządu.................................
 
Zał. do uchwały Nr  481/2017 - OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

Uchwała Nr 514 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 09.02.2017 r.

w sprawie : przyznania dotacji na kulturę fizyczną i turystykę na terenie powiatu żarskiego z budżetu powiatu żarskiego na rok 2017
 
Na podstawie art. 11 ust 1, pkt. 1 i ust. 2 w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/132/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotacje z działu 926, rozdział 92605 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu :
Janusz Dudojć : Przewodniczący.............................................
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący...................................
Marek Femlak : Członek Zarządu.............................................
Józef Radzion : Członek Zarządu .............................................
Edward Skobelski : Członek Zarządu.......................................
 
Zał. nr 1
Do uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego nr 514 z dnia 09.02.2017 r.
 
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2017
 
Nr
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji w zł
Nr 1.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach
Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne
13 000,00 zł
Nr 2.
 
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku
 
Udział UKTS Lubsko w rozgrywkach Klasy A - 2017
1 000,00 zł
Nr 3.
 
Klub Sportowy „Fortius”
 
Wspieranie sportu w zakresie rozwoju judo i boksu
1 000,00 zł
Nr 4.
 
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.
 KOŁO PZN w Lubsku
 
Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
1 000,00 zł
Nr 5.
 
Uczniowski Klub Sportowy
CHROMIK ŻARY
 
Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Żarskiego
3 000,00 zł
Nr 6.
 
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
 
Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży
10 000,00 zł
Nr 7.
 
Lubuski Związek Piłki Nożnej
 
Szkolenie sędziów oraz trenerów piłki nożnej
3 000,00 zł
Nr 8.
Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque "Les Absorbeurs" w Żarach
III Powiatowe Spotkania Szkół Ponadgimnazjalnych w Petanque, IV Puchar Starosty w Tripletach. Popularyzacja gry w petanque i reprezentowanie powiatu żarskiego na Mistrzostwach Polski
1 000,00
Nr 9.
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego
 
ZLOT KÓŁ I KLUBÓW PTTK
500,00 zł
Nr 10.
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego
 
LUBUSKO – SAKSOŃSKI RAJD ROWEROWY PO ŁUKU MUŻAKOWA
500,00 zł
Nr 11.
 
Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKÓŁ"  w Żarach
 
Upowszechnienie Piłki Ręcznej przez MKS "SOKÓŁ" Żary wśród Młodzieży Powiatu Żarskiego poprzez organizację turniejów międzyszkolnych o Puchar Starosty Żarskiego
5 000,00 zł
Nr 12.
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Cykl zawodów zapaśniczych  w ramach Międzywojewódzkiej Ligii Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez PZZ, LOZZ, DOZZ oraz turnieje zagraniczne
11 000,00 zł
RAZEM
50 000,00zł
 
 

Uchwała Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2017
 
Na podstawie art. 11 ust 1, pkt. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/132/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotacje z działu 921, rozdział 92105 następującym podmiotom zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu :
Janusz Dudojć : Przewodniczący.............................................
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący...................................
Marek Femlak : Członek Zarządu.............................................
Józef Radzion : Członek Zarządu .............................................
Edward Skobelski : Członek Zarządu.......................................
 
 
                                                                                                                                          Zał. nr 1
KULTURA I EDUKACJA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2017
 
Nr
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji    w zł
Nr 1.
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
w Zielonej Górze
SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE w Lubsku
Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży
10 000,00 zł
Nr 2.
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”
Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej
5 000,00 zł
Nr 3.
 
Stowarzyszenie „Edukacja                i Technika” w Żarach
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w Powiecie Żarskim pt. „Się Kręci”
50 000,00 zł
Nr 4.
 
Stowarzyszenie „Edukacja               i Technika” w Żarach
 
Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w Kwestii Konkursu BwRD
4 000,00 zł
Nr 5.
 
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową Moja Wizja Literacko - Malarska Kresów Wschodnich II RP
1 000,00 zł
Nr 6.
 
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
 
XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny I Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie Żary 2017”
1 000,00 zł
Nr 7.
 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC               w Miłowicach
„Rok okiem artysty – zabytki Powiatu Żarskiego. Warsztaty artystyczne młodzieży”
1 000,00 zł
Nr 8.
 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach
Przeprowadzenie konkursów z zakresu wiedzy turystyczno – krajoznawczej i dziedzictwa kulturowego
2 000,00 zł
Nr 9.
Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie
Festiwal "Mundurowo na Ludowo" – XII edycja
2 500,00 zł
Nr
10.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny
Muzyka wokół nas
3 500,00 zł
Nr
11.
Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka"              w Żarach
 
Powiatowe Schronisko Turystyczne „Budowlanka”
60 000,00 zł
RAZEM
140 000,00zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-12 13:58:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-12 13:58:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21 11:16:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony