ˆ

Deklaracja dostępnosci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępnosci

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kozłowska.
 • E-mail:
 • Telefon: 683553376
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
  ul. 1 Maja 40
  67-120 Kożuchów
 • E-mail:
 • Telefon: 683553376
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejścia do budynków
planowane przystosowanie wejścia/wjazdu dla osób niepełnosprawnych/poruszających się na wózkach inwalidzkich
Dostosowanie korytarzy
korytarze szerokie jednak brak możliwości wjazdu przez osoby popruszające się na wózkach inwalidzkich na poszczególne kondygnacje- technicznie brak możliwości zamontowania windy- obecnie domofon przywołujący pracownika, który schodzi do osoby niepełnosprawnej.
Dostosowanie schodów
brak możliwości dostosowania
Dostosowanie wind
obecnie brak możliwości dostosowania
Dostępność pochylni
planowana w bieżącym roku
Dostępność platform
brak
Dostępność informacji głosowych
brak
Dostępność pętli indukcyjnych
brak
Dostosowanie parkingów
Ośrodek posiada miejsce parkingowe dla osoby nie pełnosprawnych
<strong>Dostępność tłumacza języka migowego</strong>
brak
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Brak
Inne informacje i oświadczenia
Aplikacja mobilna: brak
Informacja zwrotna
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
ZARZĄDZENIE NR 0132.10.2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.
 
 
Pani Monika Kowalewska – Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kożuchowie
 
Kontakt:
Monika Kowalewska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 76  wew. 22
E-mail:
 
Do zadań koordynatora należy w szczególności:
 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 2. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 5. Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. Przedstawianie Burmistrzowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.
 
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności.
 
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie mieści się w budynku przy ul. 1 maja 40, 67-120 Kożuchów. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.  Wejście do budynku znajduje się na parterze, jednakże osoba poruszająca się na wózku musi pokonać barierę w postaci dwóch schodów, brak obecnie podjazdu dla wózków stanowi barierę architektoniczną. W celu spełnienia dostępności dla tych osób został zamontowany domofon przywołujący pracownika dyżurującego, który pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej do budynku.
Wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń OPS są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie planuje działania w zakresie poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez pozyskanie środków z Funduszy Unijnych, które pozwolą  na dokonanie modernizacji budynku poprzez budowę podjazdu oraz windy zewnętrznej, która umożliwi wjazd osobom niepełnosprawnym, starszym, matkom z dziećmi. Usytuowanie klatki schodowej pozwala na zamontowanie windy na zewnątrz budynku co umożliwi swobodny wjazd na wszystkie kondygnacje. 
W budynku znajduje się toaleta dla klientów Ośrodka. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można natomiast wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Ośrodka jest osoba znająca podstawy języka migowego, która w razie konieczności zapewni dostępność osobie głucho-niemej. W zasobach kadrowych OPS jest osoba posługująca się biegle językiem angielskim, co jest wykorzystywane w obsłudze obcokrajowców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-31 14:26:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-31 14:26:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 11:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »