ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje nieudostępnione

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie WWW Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim pod adresem: www.p3.krosnoodrzanskie.pl lub można je uzyskać zgodnie z ustawą z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016,  poz. 1764)
Art. 10
1. Informacja  publiczna, która  nie  została  udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja   publiczna,  która  może  być   niezwłocznie  udostępniona,  jest   udostępniana           w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 13
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art. 15 ust.2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1, podmiot jest obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej      z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany jest do udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie                   z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej                      w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się.
Art. 15
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot  jest  obowiązany do  udostępnienia, ma  ponieść dodatkowe koszty  związane z ze   wskazanym  we  wniosku   sposobem  udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji   w formę  wskazaną  we  wniosku,  podmiot ten  może  pobrać  od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona    w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
UWAGA: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (np. wykonania zestawień, analiz, przetworzenia treści) wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanek szczególnie istotnych dla interesu publicznego (art. 3 ustawy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P3 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Gąsior
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Gąsior
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 10:01:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Stelmaszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-28 10:02:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Stelmaszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-28 10:02:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »