ˆ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZEDSZKOLE NR 3
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy ul. Piastów 6d
66-600 Krosno Odrzańskie
 
Dyrektor Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Danych Osobowych  jest Pani Dorota Kruszyńska 
kontakt e-mail: 
 
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. a w szczególności z ustaw: Ustawa Prawo Oświatowe.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim przez instytucje nadrzędne.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (CUW- Gmina Krosno Odrz., Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, inne: SIO, Sąd Rejonowy, Centrum Pomocy Rodzinie, Przedszkola w Gminie Krosno Odrzańskie) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  
Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane nie od osoby której dotyczą, a mianowicie dane stażystów, oraz studentów/praktykantów przekazywane przez: Urząd Pracy, Uczelnie Wyższe inne : szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres email:
 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Informacje o jawnym rejestrze zbiorów i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania i potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P3 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Gąsior
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Gąsior
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 18:50:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 18:50:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Miśkowiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17 14:53:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »