ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-10 00:25:16 przez Rafał Makuch

Akapit nr - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w
Kożuchowie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a
href="https://bip.wrota.lubuskie.pl/sp1_kozuchow/" id="a11y-url">strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2012-09</span>. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2015</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li>
<li>Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,</li>
<li>Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,</li>
<li>Strona internetowa wyświetla ważne komunikaty, które nie są odczytywane przez czytniki ekranów.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-02-04</span>. Deklarację
sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id=”a11y-audytor”>
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. </span></p>
<h3> Skróty klawiaturowe</h3>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h3 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
<span id="a11y-osoba">Rafał Makuch</span>, <span id="a11y-email"> </span>.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">502551784</span>. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h3 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h3>
<p>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie, ul. Chopina 11, 67-120 Kożuchów</p>
<ol>
<li>W budynku znajdują się 4 wejścia. Dostępny jest podjazd dla wózków. Brak wejść na kartę.</li>
<li>Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.</li>
<li>Dostępna jest platforma. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.</li>
</ol>
<p>Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie, ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów</p>
<ol>
<li>W budynku znajdują się 41 wejścia. Dostępny jest podjazd dla wózków. Strefy kontroli w postaci wejść na
kartę.</li>
<li>Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.</li>
<li>Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.</li>
</ol>
<h3 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h3>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>
« powrót do poprzedniej strony