ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej
E-mail szkoły: spwezyska@krosnoodrzanskie.pl
Telefon: (+48) 68 383 18 67
Adres szkoły: Wężyska 162
66-600 Krosno Odrzańskie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej  w Wężyskach
Wężyska 162, 66 – 600 Krosno Odrzańskie
Dyrektor Iwona Skołozubow
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) p. Rafał Wielgus , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email:
  1. Szkoła Podstawowa w Wężyskach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa. a w szczególności z ustaw: Ustawa Prawo Oświatowe. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Szkole Podstawowej w Wężyskach przez instytucje nadrzędne.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (CUW- Gmina Krosno Odrz., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzanie.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Wężyskach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane  nie od osoby której dotyczą,  a mianowicie  dane stażystów oraz studentów/praktykantów przekazywane przez: Urząd Pracy, Uczelnie Wyższe.
  5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres email: spwezyska@krosnoodrzanskie.pl  
  1. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Wężyskach.
  3. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szkole Podstawowej w Wężyskach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Informacje o jawnym rejestrze zbiorów i zakresie przetwarzania danych  osobowych oraz ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania i potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wężyskach.