ˆ

Deklaracja Dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://jedynka-miedzyrzecz.edupage.org/" strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Data publikacji strony internetowej: 2020-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-07.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
- Dla informacji brak właściwej relacji,
- Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
- Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
- Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
- Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
- Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
- Elementom sterującym widoczna etykieta tekstowa niezgodna jest z nazwą programową,
- Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Dębicka, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609761638.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej htpps://www.rpo.gov.pl/ Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna

- Dwa wejścia do budynku. Główne wejście zabezpieczone domofonem.
- Dwie klatki schodowe.
- Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych – brak.
- Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – brak.
- Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – brak.
- Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć – brak.

Aplikacje mobilne
Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dębicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 09:14:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 09:14:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 09:29:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »