ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

S T A T U T
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie zwany dalej „ Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr XI/48/90 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 1990 roku.
 
2. Ośrodek działa na podstawie prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
 1. ustawy z dnia 12 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375  ze zm.)
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz.887 ze zm.),
 8. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r.  Nr 164, poz.1027 ze zm.),
 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,Poz.1493 ze zm.),
 11. ustawy z dnia 21 czerwiec 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, ze zm.),
 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 13. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458 ze zm.),
 14. niniejszego statutu,
 15. innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 
§ 2
 
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Gubin.
 
§ 3
 
Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Gubinie - obszarem działania gmina Gubin.
 
Rozdział II
Zakres działalności
 
§ 4
 
1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
    1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
    2) pracy socjalnej;
    3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
    4) analizie ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
    5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
    6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
2. W przypadku upoważnienia przez Wójta Gminy,  Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych przepisów tej ustawy.
 
3. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 
§ 5
 
 Ośrodek realizuje zadania:
 1) własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej.
 2) zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie ustalonym przez ustawy,
 3) powierzone i przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień.
 
§ 6
 
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.
 
3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 7
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
 
§ 8
 
1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
§ 9
 
Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) zapewnianie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,
3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.
 
§ 10
Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
 
§ 11
 
Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
 
§ 12
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
 
 
§ 13
 
Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację
 
§14
 
Ośrodek prowadzi obsługę finansową – księgową na zasadach określonych w odrębnych przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych w pełnym zakresie. Kierownik i Główny Księgowy Ośrodka jest upoważniony do otwierania kont bankowych na których są lokowane środki finansowe Ośrodka.
 
§ 15
 
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 16
 
Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
 
§ 17
 
Traci moc uchwała Nr XXVI/82/2005  Rady Gminy w Gubinie z dnia 30 marzec  2005 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.
 
§ 18
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin.
 
§ 19
 
Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aldona Robowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Robowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-28 08:37:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-28 08:59:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-28 08:59:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »