ˆ

Regulamin Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzeniem nr 2/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie z dnia 2 września 2013r. zatwierdzony został Regulamin Organizacyjny.
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY GUBIN W GUBINIE
 
§ 1
 
Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej Ośrodkiem.
 
Część I  -  Zasady ogólne. 
 
§ 2
 
Ośrodek działa na podstawie:
1. Uchwały nr XI/48/90 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 1990 w sprawie utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie,
2. Uchwały nr XXI/87/2012 Rady Gminy w Gubinie z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie,
3. Niniejszego Regulaminu,
4. Właściwych ustaw i przepisów wykonawczych.
 
§ 3
 
1. Ośrodek jest gminną samorządową jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Gubin.
2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Gubin – obszarem działania Gmina Gubin.
 
§ 4
 
1.Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące:
   1) pomocy społecznej,
   2) świadczeń rodzinnych,
   3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
   5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
   6) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   7) dodatkach mieszkaniowych,
   8) innych ustaw i aktów wykonawczych,
   9) uchwał Rady Gminy w Gubinie i zarządzeń Wójta Gminy Gubin.
2. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, projektów Unijnych oraz rozwijać nowe formy pomocy.
 
Część II - Struktura Organizacyjna Ośrodka.
 
§ 5
 
W skład Ośrodka wchodzą:
1. Sekcja środowiskowa,
2. Sekcja świadczeń rodzinnych,
3. Stanowisko pracy do spraw postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
4. Stanowisko asystenta rodziny,
5. Sekcja finansowo- księgowo –kadrowa,
6. Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (regulują odrębne przepisy),
7. Zespół projektowy EFS
 
§ 6
 
1. Dla poszczególnych komórek ustala się identyfikujące symbole literowe do oznakowania spraw i prowadzonych akt:
  1. Sekcja środowiskowa – (OPS),
  2. Sekcja świadczeń rodzinnych –( ŚR)
  3. Stanowisko pracy do spraw postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – (FA),
  4. Stanowisko asystenta rodziny – (AR),
  5. Sekcja finansowo-księgowo- kadrowa,
  6. Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – (ZI),
  7. Zespół projektowy – (EFS).
§  7
 
1.Do kompetencji Kierownika Ośrodka należy:
   1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Ośrodkowi,
   2) wydawanie zarządzeń regulujących pracę Ośrodka.
   3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
   4) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do Osób zatrudnionych w Ośrodku,
   5) nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarka finansową.
 
§ 8
 
Kierownik podpisuje osobiście korespondencję zewnętrzną, a w szczególności kierowaną do:
1. Organów administracji rządowej.
2. Organów samorządowych oraz innych instytucji.
3. Osób ubiegających się o pomoc ze środków pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz innych.
4. Decyzje administracyjne w ramach posiadanych upoważnień w sprawach o  ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
§ 9
 
Zadania Ośrodka realizawane są przez :
 
A. Sekcja środowiskowa.
1. Realizuje zadania Ośrodka w zakresie :
    - rozpoznawanie potrzeb jednostek, grup i rodzin,
    - diagnostyka jednostkowa i środowiskowa,
    - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
    - ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz opracowywanie planów
      ich zaspakajania,
    - przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z przyznawaniem 
      świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
    - kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
    - realizacji zadań wynikających z programów rządowych dotyczących pomocy 
      społecznej,
    - ewidencjonowanie potrzeb w rejonach działania,
    - ocena stanu realizacji i skuteczności przyjętych planów pomocy w rejonie,
    - współdziałanie w sprawach pomocy społecznej z samorządem, 
       zakładami służby zdrowia, organizacjami samorządowymi i charytatywnymi, 
       kościołami, policją i innymi instytucjami,
    - reprezentowanie interesów podopiecznych przed sądami i innymi 
      instytucjami,
    - podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałaniu                                                            
      degradacji społecznej środowisk i rodzin,
    - praca socjalna w rejonie,
    - kompletowanie dokumentów dla osób ubiegających się o skierowanie do   
      domu pomocy społecznej,
    - współorganizowanie usług opiekuńczych i nadzór pracy opiekunek,
    - nadzór nad środowiskami patologicznymi, w których przebywają dzieci.
    - sporządzanie sprawozdań,
    - przygotowanie materiałów i dokumentów związanych z przyznawaniem
      świadczeń w naturze,
    - kompletowanie i przygotowanie pism do wysyłki,
    - archiwizowanie pism.
2. W skład sekcji środowiskowej wchodzą następujące stanowiska pracy :
    - pracownicy socjalni.
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w pkt 2 działają w 4   
    rejonach środowiskowych na terenie gminy Gubin.
 
B. Sekcja świadczeń rodzinnych.
    Realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych:
1.Przyjmowania wniosków na zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi
   dodatkami:
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2.Przyjmowania wniosków na świadczenia opiekuńcze:
          - zasiłek pielęgnacyjny,
          - świadczenie pielęgnacyjne
          - specjalne świadczenie pielęgnacyjne.
3. Wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.
4. Wypłaty bieżące świadczeń rodzinnych z kasy i na konta osobiste.
5. Egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
6.Prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej świadczeń rodzinnych.
 
C. Stanowisko pracy do spraw postępowania wobec dłużników
     alimentacyjnych i obsługi funduszu alimentacyjnego:
1. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Sporządzanie list wypłat.
5. Sporządzanie sprawozdań.
6. Zgłaszanie dłużników do Centralnego Rejestru Dłużników.
7. Współpraca z komornikami, organami ścigania, sądami, urzędami i innymi instytucjami.  
   
D. Stanowisko pracy do spraw ekonomicznych i kadrowych.
1. Na czele stoi główny księgowy, który nadzoruje i koordnuje pracę kasjera.
2. Realizuje zadania Ośrodka w zakresie :
    - racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na  wykonanie zadań pomocy społecznej,
    - racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych,
    - racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka,
    - opracowanie planów finansowych,
    - prowadzenie księgowości,
    - prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień inwentaryzacji,
    - zapewnienie terminowości i prawidłowości sprawozdań finansowych,
    - prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka,
    - prowadzenie spraw zaopatrzenia,
    - sporządzanie list płac pracowników.
 
§ 10
 
Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w szczegółowych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.
 
Część III - Funkcjonowanie Ośrodka.
 
§ 11
 
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.
 
§ 12
 
1.Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem przy pomocy Głównego Księgowego.
2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Kierownika Ośrodka.
 
§ 13
 
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
2. Podstawa funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Gubin.
3. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 
§ 14
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym  Ustawy o których mowa w Statucie Ośrodka.
 
§ 15
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin.
 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY GUBIN W GUBINIE (wersja graficzna)
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aldona Robowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Robowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-28 09:24:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-28 09:25:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 09:27:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »