ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o poszukiwaniu rodzin wspierających

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających
 
Rodziny wspierające to jedna z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w opiece
i wychowaniu dzieci. Rodziny wspierające to rodziny które dobrowolnie przy współpracy
z asystentem rodziny bezinteresownie pomagają rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą m.in.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Poszukujemy rodzin, które z potrzeby serca i dla własnej satysfakcji  chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.
Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt pod numerem tel. (68) 391 32 90  z pracownikiem tut. Ośrodka który szczegółowo odpowie na pytania oraz przyjmie Państwa zgłoszenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Głowacka-Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 12:43:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 12:43:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 20:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 72 063,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie realizowane dla mieszkańców gminy Bobrowice wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.
Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 • pocztą,
 • osobiście w siedzibie GOPS, 66-627 Bobrowice 131
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Głowacka-Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 12:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 12:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Za życiem

Akapit nr 1 - brak tytułu

❗️❗️❗️ Ważna informacja ❗️❗️❗️
Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:
- prawa,
- badania,
- rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).
❗️❗️❗️ Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach ❗️❗️❗️
Potrzebne informacje otrzymasz:
- w przychodni,
- w szpitalu,
- w ośrodkach pomocy społecznej,
- w instytucjach wsparcia rodziny,
- od asystenta rodziny.
❗️❗️❗️ Kto może skorzystać z uprawnień ❗️❗️❗️
Każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko.
Oznacza to:
- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
# poronienia,
# urodzenia dziecka martwego,
# urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
# urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
❗️❗️❗️ Jak skorzystać z uprawnień ❗️❗️❗️
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:
- posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto, zaświadczenie wydane przez:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, specjalistę w dziedzinie pediatrii,
uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:
# skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
# korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
❗️❗️❗️ Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. ❗️❗️❗️
Oznacza to, że:
- świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, - powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) - - - świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Asystent rodziny:
- udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
- udzieli wsparcia psychologicznego,
- udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych
- udzieli pomocy prawnej,
- będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.
❗️❗️❗️ Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny ❗️❗️❗️
Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny (GOPS) .
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.
Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
❗️❗️❗️ Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo ❗️❗️❗️
1. Okres okołoporodowy
- badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
- od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej.
Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną. Wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
- porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
- pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
- pomoc psychologiczna dla rodziców,
- rehabilitacja lecznicza,
- wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
- zakup leków poza kolejnością,
- opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
w placówkach systemu oświaty (np. szkołach), w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną, przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
- opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
- kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
- inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
- informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł
❗️❗️❗️ Komu przysługuje jednorazowe świadczenie ❗️❗️❗️
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
- zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
- zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
❗️❗️❗️ Kiedy złożyć wniosek ❗️❗️❗️
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
❗️❗️❗️ Gdzie złożyć wniosek ❗️❗️❗️
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Skorupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 12:30:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 12:30:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 12:30:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Szuplak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Szuplak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 09:35:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 09:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07 09:36:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Szuplak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Szuplak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-22 08:15:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:15:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-22 08:15:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWICACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWICACH
 
 
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
 2. Świadczenia Rodzinne
 3. Fundusz Alimentacyjny Bobrowice
 4. Zaliczka Alimentacyjna Bobrowice
 5. Zespół Interdyscyplinarny Bobrowice
 6. Karta Dużej Rodziny
 7. Dodatek Mieszkaniowy
 8. Dodatek Energetyczny
 9. Kadry – Płace
 10. Rodzina 500+
 11. Księgowość Budżetowa i Finanse
 12. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-09 08:27:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-09 08:28:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-07 12:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-18 10:44:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-18 10:44:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-18 10:44:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta Dużej Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie posiadającej przynajmniej trójkę dzieci, a także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka i wydawana jest bezpłatnie, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień,   z których można skorzystać na terenie całego kraju oraz jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie rodzinom wielodzietnym. Jest to oferta różnorodna dotycząca kultury, rekreacji, transportu, usług i ofert handlowych. Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, zniżki w opłatach paszportowych oraz darmowe wstępy do parków narodowych. 
Jednak, aby inicjatywa dalej się rozwijała i coraz ściślej spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, jak najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych.
W związku z powyższym tut. Ośrodek zwraca się o aktywny udział w pozyskiwaniu partnerów – lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, poprzez m.in.:
Agnieszka Kostrzewa (tel. 95 7 115 176), Izabela Ciepuch (tel. 95 7 115 167),
Beata Kropidłowska (tel. 95 7 115 169)
e-mail:
 
Interaktywny formularz dostępny jest również na stronie www.rodzina.gov.pl,
który po uzupełnieniu, w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień, zostanie skierowany
do Wojewody bądź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa, dzięki której partner zyska:
 • wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki (wykaz jest także w wersji mobilnej), a także
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
 • możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
 • zaufanie nowych i starych  klientów, a tym samym większe zyski.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-04 09:20:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-04 09:21:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-04 09:21:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »