ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

Szczegóły informacji

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2019-06-17 08:01:15

Termin załatwienia

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)- niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Pawłowska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary 

Telefon kontaktowy

68 479 06 14

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania

Miejsce odbioru

Dokument  kończący sprawę ( decyzja) zostanie wysłany za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu żarskiego złożony przez byłego właściciela lub jego spadkobierców, wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający następujące elementy treści: dane osobowe byłego właściciela lub jego spadkobierców, oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem przejęcia (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej), ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości na mocy którego wydzielona została działka gruntu pod drogę wraz z załącznikiem graficznym (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokół z rokowań przeprowadzonych między właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a właściwym organem (organem wykonawczym : gminy, powiatu, województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność: gminy, powiatu, województwa, starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państw;), z którego wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

1 do 2 miesięcy, W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości których podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Dotyczy to również sytuacji gdy podział nieruchomości został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego z tym, że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 2204). Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 08:00:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 08:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 06:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony