ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Awans zawodowy nauczycieli

Wydział Edukacji i Zdrowia

Biuro rzeczy znalezionych

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Czasowe wycofanie z ruchu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zmianie współwłasności pojazdu lub zastawie rejestrowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Kierowanie dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Wydział Edukacji i Zdrowia

Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Wydział Edukacji i Zdrowia

Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Wydział Edukacji i Zdrowia

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej lub prawa jazdy nie określonego w konwencji o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY W POWIECIE ŻARSKIM

Wydział Edukacji i Zdrowia

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej i przekazanie jej właściwym miejscowo organom administracji geologicznej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Rejestracja pojazdu marki SAM

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie Polski

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Uzyskanie decyzji zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji - pozwolenia - na wytwarzanie odpadów

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji - pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji - zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji – koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, rozpoznanego na obszarze do 2,0 ha, w celu wydobywania metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych na rzecz innej osoby

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robot geologicznych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat ds. Dróg Powiatowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Wniosek o sprostowanie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Wniosek o uzyskanie od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą

Inspektor Ochrony Danych

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Starostę

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego: HAK, GAZ, VAT, TAXI, L

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, który nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej , do ewidencji prowadzonej przez Starostę

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wtórnik karty pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie decyzji na przeprowadzenie prac w lesie

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie Międzynarodowego Prawa Jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem (zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu tj /zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności/

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, T) (wydanie dokumentu po egzaminie państwowym - nowe uprawnienia)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub wtórnika dodatkowej tablicy służącej do oznaczenia bagażnika.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie wtórnika nalepki na szybę

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata dokumentu, zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wydanie zaświadczenia dotyczącego poświadczenia faktów lub stanu prawnego wynikających z posiadanych dokumentów i danych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana dowodu z powodu braku miejsca na badanie techniczne

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana prawa jazdy (zmiana adresu; zmiana nazwiska)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana prawa jazdy (zmiana ważności druku)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana prawa jazdy dla kierowców ubiegających się o wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub okresowej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie budowy: - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2, Sieci: - elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, - wodociągowych, - kanalizacyjnych, - cieplnych, - telekomunikacyjnych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego niewymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych, danych technicznych lub innych danych w zarejestrowanym pojeździe

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zwrot dowodu zatrzymanego przez policję

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami