ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiejDrukuj informacjęSprawa: Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Szczegóły informacji

Rejestracji zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-18 08:22:36

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lewandowska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 214
 
Złożenie dokumentówbiuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                      od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790642

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku - w przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia,
Pisma oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do wnioskodawcy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy dokonaniem wpisu do rejestru i wydaniem zaświadczenia na wniosek zainteresowanego

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 214
 
Sposób odbioru dokumentów -  dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru:    

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
3) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
6) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
8) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
9) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 
Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody t.j.:
 
a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
- W przypadku wpisu do rejestru gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi do wniosku załącza się kopię zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania zwierząt oraz sprowadzania ich z zagranicy.
- Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Do 1 miesiąca.
 
Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

Wniosek i czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Opłata skarbową za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł
 
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 
Opłata za wydanie zaświadczenia – 17 zł  
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 
 
Opłaty skarbowa uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
Obowiązek rejestracji lub wykreślenie z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych. Wniosek o dokonanie wpisu lub skreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku.
Do gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II -obejmującej pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1 i 3-8 ustawy o ochronie przyrody, przy czym do wniosku o wpis do rejestru dołącza się kopię zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania zwierząt niebezpiecznych oraz sprowadzania  ich z zagranicy.
Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych zobowiązane są do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1.   Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2.   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia i ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.  Dane przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia
 4.   Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 5.   Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2018.1614)
 2. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U.2011.173.1037)
 3. rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 08:22:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 08:22:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 08:19:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony