ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanychDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 14:10:34

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 65 dni od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów

Osoba kontaktowa

Karolina Lepko Stanisław Owczaryszek Mateusz Patrzykąt Agnieszka Nogas

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 211, 212, 213
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790640, 68 4790641

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku - w przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 
W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
 1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie podanym wyżej organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
 
W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub załączonego do niego projektu budowlanego we wskazanym terminie organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
 
Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 211, 212
 
Sposób odbioru dokumentów - dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (w oryginale, wypełnione na druku ściśle określonym przepisem prawa B-1),
 2. informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w oryginale, wypełnione na druku ściśle określonym przepisem prawa B-4),
 3. pełnomocnictwo – jeśli inwestor udzielił pełnomocnictwa,
 4. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem
  o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień sporządzenia projektu budowlanego,
 5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w oryginale, wypełnione na druku ściśle określonym przepisem prawa B-3)
 6. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ, który ją wydał) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz)
 7. dowód wniesienia opłaty skarbowej za zatwierdzenie projektu budowlanego lub wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz za pełnomocnictwo

Czas realizacji

Sprawy są załatwiane niezwłocznie w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 65 dni.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

Opłaty skarbowe - wysokość opłaty naliczona zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:
 1. pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym
 1. budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł
- nie więcej niż – 539 zł
 1. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł
 2. innego budynku – 48 zł
 3. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
 4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
 5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów, z zastrzeżeniem lit. g – 2143 zł
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105zł
 7. innych budowli – 155zł
 8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł
 1. pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  - 50% stawek określonych w punkcie 1
 2. za pełnomocnictwo - 17,00 zł.
 
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach nr 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.
 
Wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego, obiektów przeznaczonych na cele naukowe, socjalne, kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie podlega opłatom skarbowym

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania, odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja jest ostateczna.
Decyzja staje się ostateczna jeśli strony postępowania nie wniosą odwołania w przysługującym terminie (14 dni od dnia jej doręczenia).
Ponadto jeśli wszystkie strony postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - z dniem doręczenia organowi oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Dziennik budowy jest wydawany po uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na budowę statusu decyzji ostatecznej.
 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w  którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1.   Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane. Dane przetwarzane są w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-28 14:05:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-28 14:10:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 08:09:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony