Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do spraw komunalnych i drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Otyniu

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2023-03-16

Ogłoszono dnia: 2023-03-16

Termin składania dokumentów: 2023-03-27 16:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe  lub średnie;
 5. staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,    ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o własności lokali, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych,
 2. biegła znajomość aplikacji biurowych  ( Microsoft, Word, Excel, Open Office)
 3. predyspozycje osobowościowe:   odpowiedzialność, kreatywność, terminowość;
 4. umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na sytuacje stresowe;
 5. terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność;
 6. prawo jazdy  kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gospodarowanie zasobami  mieszkaniowymi gminy oraz prowadzenie spraw  związanych z obsługą formalno-prawną zasobu lokali komunalnych.
 2. Prowadzenie ewidencji lokali.
 3. Zawieranie i wypowiadanie umów najmu na lokale mieszkalne.
 4. Prowadzenie spraw  lokali komunalnych objętych wspólnotami mieszkaniowymi.
 5. Zawieranie i wypowiadanie  umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
 6. Rozliczanie  kosztów eksploatacji budynków komunalnych oraz naliczanie opłat czynszo-wych za lokale.
 7. Prowadzenie wszystkich czynności związanych z naliczaniem opłat  za pobór wody z gminnych sieci wodociągowych i odbioru ścieków.
 8. Wystawianie faktur związanych z zakresem prowadzonych spraw, comiesięczne sporządzanie ewidencji (rejestrów) sprzedaży oraz współdziałanie  z Referatem  Finansowym  w zakresie windykacji należności.
 9. Wykonywanie uprawnień zarządcy dróg będących własnością gminy Otyń.
 10. Prowadzenie ewidencji  gminnych dróg publicznych, obiektów mostowych i przepustów, rejestru numerów nadanych  drogom.
 11. Utrzymanie, zarządzanie  i oznakowanie dróg, uzgadnianie lokalizacji zjazdów,
 12. Uzgadnianie  i opiniowanie  dokumentacji w przypadkach, gdy dotyczy robót w pasie dróg gminnych.
 13. Przygotowywanie decyzji  lub umów  zajęcia pasa drogowego i umieszczenia  w nim urzą-dzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
 14. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Wykonywanie czynności zlecanych przez Burmistrza lub Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  2 -kondygnacyjnym bez windy;
 2. praca przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie;
 3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie;
 4. data zatrudnienia:   01 kwietnia 2023 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1781 ).   
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-27 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
   67-106 Otyń
 
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora do spraw  komunalnych i drogownictwa ”  w Urzędzie Miejskim w Otyniu
w terminie do dnia:   27 marca 2023 r. do godz.   16
00.                
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
   67-106 Otyń

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
 3. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu;
 6. Urząd Miejski  w Otyniu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny;
 7. z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja;
 8. kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności;
 9. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3559412  lub 68 3559400.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-16 15:04:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-16 15:07:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 09:14:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1640 raz(y)