Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.993)

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium państwa Polskiego na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt prezydenta, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski łącznie z członkami rodzin oraz zamieszkują na terytorium Polski przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie.

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.  Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:
  1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Metadane

Źródło informacji:Irena Blicharska
Data utworzenia:2008-04-16 14:25:55
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-04-16 14:26:26
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-04-16 14:26:55
Ostatnia zmiana:2008-04-16 14:27:03
Ilość wyświetleń:3171