Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje: Niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem że ta niepełnosprawność wystąpiła przed 21 rokiem życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie która ukończyła 75 rok życia i wynosi 153 zł. miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze ściśle określonymi wskazaniami) albo o znacznym stopniu niepełnoprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:

  • osoba sprawująca opiekę ma prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, zasiłku stałego, emerytury, renty
  • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia , rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej.
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko
  • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim
  • osoba w rodzinie ma prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie

Metadane

Źródło informacji:Irena Blicharska
Data utworzenia:2008-04-16 14:30:58
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-04-16 14:31:35
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-04-16 14:31:59
Ostatnia zmiana:2008-04-16 14:32:12
Ilość wyświetleń:3156