ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-04 11:33:37 przez Izabela Sańko

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID 19

PROCEDURY    BEZPIECZEŃSTWA  W  SP  2
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem covid – 19
podczas organizacji  zajęć opiekuńczo – wychowawczych
 
Na podstawie:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 
W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:
 
Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły,
Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych,
Placówka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia.
Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia przedszkolne i zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w placówce.
 
 
CEL PROCEDURY
1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
1. Przedmiotem procedury jest:
a) określenie zasad profilaktyki  zarażenia koronawirusem na terenie szkoły
b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)
2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia
 • Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe, nieprzemakalne fartuchy)
 • bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk – dzieci pod nadzorem  pracownika)
 • systematyczna dezynfekcja powierzchni.
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
 • stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 • zachowanie bezpiecznej odległości
Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości pomiędzy  osobami
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 • Obserwacja objawów – mierzenie temperatury na wejściu do szkoły termometrem bezdotykowym oraz w  przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u dziecka
 • Umieszczenie w salach i toaletach szkolnych instrukcji mycia rąk
 • Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek uczniowskich)
 • Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją przy wejściach: głównym do szkoły oraz bocznym dla zerówki.
 • Przygotowanie izolatki na terenie szkoły  (gabinet pielęgniarki)
 
 
 1.  
 
 • Składa wniosek o przyjęcie dziecka do opieki
 • Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi)
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów,  przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 • Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci
 • Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu
 • Zaopatruje dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły
 • Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny
 • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko
 • Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły
 
 1.  
 • Wyłączenie źródełek wody
 • Wyłączenie automatu z żywnością
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony