ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego  w Krośnie Odrzańskim.
 
Data publikacji strony internetowej:  2005-08-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-07-01
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo   w całości,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 3838 52 43 w godzinach pracy placówki. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego  w Krośnie Odrzańskim, ul. Moniuszki 30 , 66-600 Krosno Odrzańskie, poprzez pocztę elektroniczną na adres:  .
Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
Izabel Sańko  - sp2@krosnoodrzanskie.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim – lokalizacja: ul. Moniuszki 30, Krosno Odrzańskie
  1. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.J.Kilińskiego w Krośnie  Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  2. Dostęp do pierwszej kondygnacji – parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada platformy osobowej.
  3. Dostęp do I – go i II – go piętra tylko przez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku.
  4. Parking przed budynkiem głównym nie jest ogólnodostępny, występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
  5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
  6. W szkole znajduje się pętla indukcyjna.
  7. W placówce jest osoba wyznaczona do tłumaczenia jezyka migowego..
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 14:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 14:16:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-10 09:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »