ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. promocji, oświaty, kultury i sportu

Miejsce pracy: Urząd Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjno-Prawny

Data udostępnienia: 2013-10-09

Ogłoszono dnia: 2013-10-09 przez Anna Satała

Termin składania dokumentów: 2013-10-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: bn

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
-       posiadanie obywatelstwa polskiego;
-       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
-       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
-       wykształcenie – preferowane wyższe oraz posiadanie minimum 3-letniego stażu pracy w administracji publicznej;
b. Wymagania dodatkowe:
-       znajomość ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela;
-       znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o samorządzie gminnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-       podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy;
-       współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, podmiotami gospodarczymi i innymi;
-       obsługa strony internetowej Gminy oraz BIP;
-       tworzenie prezentacji multimedialnych, opracowań i analiz wewnętrznych;
-       gospodarka materiałami biurowymi oraz środkami czystości;
-       organizacja imprez gminnych;
-       prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
-       wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, weryfikacją i analizą dokumentacji z zakresu pomocy materialnej dla
uczniów;
-       prowadzenie spraw dotyczących kształcenia młodocianych pracowników;
-       weryfikacja dokumentów do awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela
mianowanego;
-       prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli;
-       przygotowanie dokumentacji dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych;
-       organizacja dowozów szkolnych.
-       promocja i ochrona zdrowia na terenie Gminy;

V. Wymagane dokumenty:

-       CV;
-       list motywacyjny;
-       kopie dyplomów potwierdzające uzyskane wykształcenie;
-       kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż;
-       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne;
-       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-       oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z  ogłoszonym naborem;
-       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-10-23 15:30:00
b. Sposób:
 
 

VII. Informacje dodatkowe:


Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach  z  dopiskiem „KONKURS-OR”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2013r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-10 13:36:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Szymczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-10 13:38:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Szymczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-31 15:21:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3115 raz(y)