ˆ

Statut

Szczegóły informacji

Statut

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 22:47:57 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Zamek
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu – Zamek w Kożuchowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
   kulturalnej (Dz.U. z 2001, Nr 13, poz. 123).
2. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity
   (Dz.U. z 1996r., Nr 13, poz.74 z póź. zm.)
3. Uchwała Rady Miasta i Gminy w Kożuchowie Nr V(26)90 z dnia 6 września 1990r.
   w sprawie powołania Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Zamek w Kożuchowie.
4.Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
  (Dz.U z 1994r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
5.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
   (Dz.U. z 2000r. Nr 155, poz.1014 z póź. zm.).
6.Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych
  (Dz.U. z 1998r. Nr 119, poz. 773 z póź. zm.).
7.Postanowień niniejszego Statutu.
8.Innych przepisów prawnych.
§ 2
1.Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu – Zamek prowadzi swoją działalność na terenie
  Miasta i Gminy Kożuchów, całej Polski oraz poza jej granicami,
2.Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu – Zamek może używać skróconej nazwy
  o brzmieniu – KOKiS-Zamek.
3.Siedzibą Ośrodka jest Zamek - Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu
   ul. Klasztorna 14, Kożuchów.
3.Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kożuchów.
   Ośrodek poza upowszechnianiem kultury i sportu, prowadzi działalność
   w zakresie , kultury fizycznej, turystyki, opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
   oraz świadczy usługi zlecone.              
4. Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu – Zamek używa pieczęci podłużnej z pełnym
   brzmieniem i adresem siedziby.
 Rozdział II
Cel i przedmiot działania
   § 3
KOKiS -Zamek realizuje zadania w dziedzinie:
1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury narodowej.
2. Organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnych i wychowania przez sztukę
   i kulturę fizyczną.
4. Zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz tworzenia i upowszechniania
   materiałów filmowych i fonograficznych.
   § 4
Do szczególnego zakresu działania należy:
1. W zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  przez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- prowadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, organizowanie i udostępnianie
  dóbr kultury,
- prowadzenie działalności instruktorsko - metodycznej w formie opieki merytorycznej
  nad działalnością kulturalną w środowisku wiejskim,
- prowadzenie zajęć i kół zainteresowań dla młodzieży szkolnej,
- udzielanie pomocy specjalistycznej inicjatywom społeczno-kulturalnym,
- organizacja wystaw, wernisaży, spotkań, lekcji edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,
  sprzedaż dzieł sztuki prowadzona w ramach Galerii Artystycznej, z wyjątkiem dóbr kultury
  w rozumieniu art.2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury
  (Dz.U. z 1999r. Nr 98, poz. 1150 i z 2000r. Nr 120, poz. 1268),
- organizowanie plenerów artystycznych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- organizowanie imprez artystycznych i turystycznych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- świadczenie usług poligraficznych, filmowych, fotograficznych,
- prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów
użytku kulturalnego,
- organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, obrzędowych),
- odpłatne udostępnianie pomieszczeń w celu organizowania imprez okolicznościowych,
obrzędowych dla instytucji, zakładów pracy, osób fizycznych.
2. W dziedzinie sportu i turystyki:
Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:
- klubom i związkom sportowym,
- organizacjom społecznym i zawodowym,
- osobom fizycznym,
Właściwe eksploatowanie, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej
na terenie działania (miasta i gminy).
Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportowej
oraz prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ośrodka:
- hotelarsko – gastronomicznej,
- wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
- naprawę sprzętu sportowo-turystycznego,
- organizacji nauki pływania,
- organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych,
- zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
Przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych
  dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób dorosłych.
- rozpowszechnianie turystyki.
- organizowanie i koordynowanie zagranicznych kontaktów sportowych: klubów, sekcji,
  zespołów sportowych, itp..
3.W zakresie upowszechniania filmu:
- zapewnienie powszechnego dostępu do wartościowych dzieł
  polskiej i światowej sztuki filmowej,
- organizowanie przeglądów, festiwali, dni kultury filmowej, sympozjów,
- tworzenie filmów dokumentalnych i fabularnych,
4.W zakresie upowszechniania muzyki:
- upowszechnianie kultury muzycznej, pogłębianie wiedzy o muzyce
  ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskiej i światowej muzyki ludowej,
- inspirowanie i organizowanie popisów, koncertów, odczytów, audycji muzycznych,
5.W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja
książek i czytelnictwa,
- współpraca z instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, osobami fizycznymi                    
i organizacjami społecznymi przy opracowywaniu i wydawaniu publikacji książkowych.
 § 5
1.Na czele Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Zamek stoi Dyrektor, który kieruje
  jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2.Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Burmistrz Kożuchowa.
3.Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Kożuchowa.
4.Organizację wewnątrz KOKiS-Zamek określa Regulamin Organizacyjny wydany przez
  Dyrektora po zaciągnięciu opinii Burmistrza Kożuchowa oraz organizacji związkowych.
 Rozdział III
       Majątek i Finanse
§ 6
1. Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu - Zamek w Kożuchowie gospodaruje
   samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
   gospodarkę finansową   w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
   ich wykorzystania.
2.Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu - Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  
  określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                 
  o której mowa   w § 1 pkt. 1.
3.Działalność KOKiS-Zamek jest finansowana z dotacji organizatora, z wpływów z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
4.Podstawą gospodarki finansowej KOKIS-Zamek jest roczny plan działalności,
  zatwierdzony   przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
5.Plan działalności KOKiS-Zamek zawiera w miarę potrzeb – plan usług, plan
  przychodów i kosztów oraz w miarę potrzeby plan remontów i konserwacji środków
  trwałych oraz plan inwestycji.
6.Roczne sprawozdanie finansowe KOKiS-Zamek podlega zatwierdzeniu przez
  Burmistrza Kożuchowa.
7.KOKiS-Zamek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
    Rozdział IV
     § 7
Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
     § 8
Przekształcenie i likwidacja Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Zamek w Kożuchowie następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 22:47:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 22:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 22:47:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2100 raz(y)