ˆ

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Szczegóły informacji

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "Zamek" w Kożuchowie

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-20 10:52:35 przez Józef Piasecki

UCHWAŁA NR XVII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie

Na podstawie art. 9 i 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 2 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz.
594 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Użyte w Uchwale Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu
„ZAMEK” w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 119, poz. 1775) w różnej liczbie i przypadku
wyrazy „Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie”.
§ 2. Pracownicy Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie zatrudnieni
w celu realizacji zadań związanych z działalnością z zakresu sportu i rekreacji stają się na zasadach
określonych w art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kożuchowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 9 i 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego
organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
W związku z zamiarem utworzenia nowej jednostki organizacyjnej zajmującej się działalnością z
zakresu sportu i rekreacji instytucja kultury Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK” w
Kożuchowie zaprzestaje działalności z tego zakresu. Pracownicy Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i
Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych z działalnością z
zakresu sportu i rekreacji będą pracownikami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie.
Ponadto ulegnie zmianie nazwa Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie na
Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie.
Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Piasecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Niezgodzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 10:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 10:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 10:54:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1506 raz(y)