ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 19/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z Uchwałą NR LII/268/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 Maja 1.
 
Osoby do kontaktu:
Przewodnicząca ZI
Agnieszka Szudrawska
tel. 68 455 83 88,
e-mail:
pn.             7:30 – 17:00
wt.-czw.     7:30 – 15:30
pt.              7:30 – 14:00
Z-ca Przewodniczącej ZI
Regina Bankiewicz
tel. 68 455 83 89,
e-mail:
 pn. i śr.      8:00 – 11:00
 pt               8:00 – 10:00
                        
Po Przewodniczącej ZI i Z-cy
Joanna Ocimek
tel. 68 455 83 86,
e-mail:
pn             7:30 - 11:00 i 15:00 - 17:00
wt-czw      7:30 - 11:00 i 15:00 - 15:30
pt              7:30 - 10:00
 
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W składzie grup roboczych mogą znaleźć się przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 
W związku z wykonywaniem powyższych zadań członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przetwarzają następujące dane osobowe:
  • osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, informacje o sytuacji mieszkaniowej;
  • innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, wiek, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
  • osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie  lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
  • osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudrawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudrawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 14:44:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Szudrawska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 14:53:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Szudrawska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02 15:40:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »