ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-03
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną" (znak:RŚ.6220.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.) zlokalizowanego na działkach nr 123 i 124/1 w obrębie Ciemnice (obr.003 w Gminie Dąbie.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-11
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 144/3 w obrębie Gronów, Gmina Dąbie".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-16
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 268/3, 259/5, 256, 259/2 (obręb 11) w obrębie ewidencyjnym Nowy Zagór, Gmina Dąbie (proj. Nowy Zagór III)"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-29
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 200MW) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubiatów, Gmina Dąbie, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 21, 22/1, 106/4, 4/6, 24, 30, 37/2, 173/6, 173/8, 199/1, 200/3, 23/1, 23/2, 32, 154/2, 214/1, 170/1, 171/1, 171/2, 178 obręb Lubiatów, Gmina Dąbie"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-10
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 268/3, 259/5, 256, 259/2, 255 w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-25
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o konieczności uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko z dnia 14.02.2022 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m.Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10".
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-10
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 200 MW) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubiatów, Gmina Dąbie, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 21, 22/1, 106/4, 4/6, 24, 30, 37/2, 173/6, 173/8, 199/1, 200/3, 23/1, 23/2, 32, 154/2, 214/1, 170/1, 171/1, 171/2, 178 obręb Lubiatów, Gmina Dąbie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 234 położonej w obrębie Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV PŁAW o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 114, obręb Pław, gmina Dąbie."

Nawigacja między stronami listy informacji