ˆ

Regulamin Urzędu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łagów

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łagów

(tekst jednolity obowiązujący od 15.12.2004r)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łagów, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Łagów, zwanego dalej Urzędem,

2) organizację Urzędu

3) zasady funkcjonowania Urzędu,

4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Łagów

2) Radzie lub Wójcie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Łagów oraz Wójta Gminy Łagów.

3) Zastępcy Wójta, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Zastępcę Wójta Gminy Łagów, Skarbnika Gminy Łagów (Głównego Księgowego Budżetu).

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest Łagów.

§ 4. 1. Urząd jest czynny w dniach roboczych (do 40 godzin w tygodniu).

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 5. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, który kieruje nim.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań:

1) własnych,

2) zleconych,

3) wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

4) publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

5)   publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. w szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2) wykonywanie – (na podstawie udzielonych upoważnień) czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, i posiedzeń jej komisji,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu formy internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwów,

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Wójtowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III

Organizacja Urzędu

§ 7. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1) Referat Ekonomiczno – Finansowy i Płac (SG)

2) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (RO)

3) Referat Gospodarki i Rolnictwa (RG)

4) Referat Inwestycji i Obrony Cywilnej (RI)

5) Referat Kultury i Sportu (RK)

6)   Radca Prawny (RP)

7)   Sekretariat (SW)

 

2. Na czele referatów stoją kierownicy, za wyjątkiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, którym kieruje Z-ca Wójta i Referatu Ekonomiczno-Finansowego i Płac, którym kieruje Skarbnik.

3. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Zastępcy Wójta.

§ 8. 1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

2. Podziału referatów i stanowisk oraz ich zmian dokonuje Wójt w drodze zarządzenia.

§ 9. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 10. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) planowania pracy,

6) kontroli wewnętrznej,

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty oraz wzajemnego współdziałania pracowników Urzędu.

§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć państwu i gminie.

1. Dla ułatwienia petentom orientacji i identyfikacji urzędników załatwiających swoje sprawy w Urzędzie wszyscy pracownicy w czasie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu plakietki określającej: nazwę referatu i stanowisko, imię i nazwisko oraz numer telefonu służbowego.

§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14. 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodastwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację zadań.

3. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

4. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

5. Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników poszczególnych referatów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 15. 1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 16. 1. W Urzędzie działa system kontroli wewnętrznej, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznych w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

3. Kontrola wewnętrzna jest dokonywana na polecenie Wójta.

§ 17. 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy

§ 18. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz

2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie osób do podejmowania tych czynności

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników

5) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż raz w kwartale - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut gminy nie stanowi inaczej,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy

11) upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych

13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych

14)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały Rady.

15) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

§ 19. Do zakresu Zastępcy Wójta należy:

1.Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność

Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez

Wójta.

2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Do zadań Zastępcy Wójta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego,

2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

3) opracowywanie zakresów czynności na samodzielnych stanowiskach pracy i kierowników referatów,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych gminy.

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

9)   koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami oraz referendami,

10) nadzór nad informacją BIP,

11) pełnienie obowiązków pełnomocnika wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 20. Do zadań Skarbnika jako Głównego Księgowego Budżetu w szczególności należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości

2) kierowanie pracą Referatu

3) nadzorowanie, kontrola i realizacja budżetu gminy

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty

5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu z kierownikami innych jednostek organizacyjnych Gminy

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rozdział VI

Podział zadań pomiędzy referaty

§ 21. 1. Do wspólnych zadań referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności (poniższe dotyczy również stanowisk wydzielonych i samodzielnych):

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5) współdziałanie z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu,

6) przechowywanie akt,

7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego referatu,

10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podań kierowanych przez obywateli do innych organów,

11) usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,

12)   wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 

1.      Ogólne obowiązki kierowników referatów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

§ 221 Do zadań SEKRETARIATU-SW należy zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania i wydawania decyzji oraz zarządzeń i postanowień jak też innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz organizacja spotkań z petentami w uzgodnieniu z wójtem,

2) wykonywanie – (na podstawie udzielonych upoważnień) czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,

4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz zarządzeń wójta Gminy,

5) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

b) przechowywanie akt,

c) przekazywanie akt do archiwów,

d) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz

Urzędu:

a.       prowadzenie ewidencji korespondencji,

b.      prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,

c.       przygotowanie pomieszczeń i obsługa- w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

d.      prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

e.       nadzór nad wykorzystywaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowych,

f.        przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz kierowanie ich do właściwych referatów,

g.       prowadzenie gospodarki drukami i formularzami oraz ich magazynowanie przed wydaniem na stanowiska pracy

h.       zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe i kancelaryjne,

i.         pozostałe zlecone przez wójta czynności służbowe.

6)   prowadzenie zbioru przepisów dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz przekazywanie danych do BIP”

 

§ 22. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy administracyjno - gospodarcza obsługa Urzędu i obywateli, a w szczególności:

 

Na stanowisku ds. Ewidencji Ludności, Ochrony Zdrowia-ELO

I. prowadzenie ewidencji ludności, a w szczególności:

1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

2. postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,

b) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,

c) przyjmowania pism sądowych i wy-wieszania ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

d) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,

e) przyjmowania obwieszczeń,

3. zgromadzeń

4. zbiórek publicznych

5. przygotowanie dokumentów i współ-praca w zakresie wyborów i referendum,

4.      współpraca w zakresie promocji turystyki z Referatem Kultury i Sportu oraz Infrastruktury Technicznej,

5.      Ewidencja organizacji społecznych, wolontariatu i pracy społecznej.

 

II. sprawy związane z ochrona zdrowia a w szczególności:

1. tworzenia i utrzymania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

2. uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,

3. zwalczania chorób zakaźnych.

Na stanowisku ds.Ewidencji Gospodarczej, Spraw Wojskowych Ochrony Informacji Niejawnych -OIN

 

III. ewidencji i przygotowania decyzji w zakresie:

1. działalności gospodarczej,

2. sprzedaży napojów alkoholowych,

3. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych bi gastronomicznych,

4. wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

 

IV. sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

1.      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny

2.      współdziałania z organami wojskowymi,

3.      administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

4.      orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

5.      przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

6.      świadczeń na rzecz obrony,

7.      udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

8.      zakwaterowania sił zbrojnych.

 

V. sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej w szczególności:

1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2. ochrona systemów i sieci informatycznych,

3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4.      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5.      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentacji,

6.      opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7.      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

VI. sprawy związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych a w szczególności

1) skreślono

2) skreślono

3) skreślono

4) skreślono

5) skreślono

6) ewidencja czasu pracy, rozliczenie i przygotowanie wypłaty pracowników świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych i innych osób realizujących program przeciwdziałania patologiom w zakresie narkomani i alkoholizmu.

7) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy.

 

Na stanowisku OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OŚWIATY- OOG,

 

VII. do którego w szczególności należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania i wydawania decyzji oraz zarządzeń i postanowień jak też innych aktów z zakresu administracji publicznej,

2) wykonywanie – (na podstawie udzielonych upoważnień) czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,

4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz zarządzeń wójta Gminy,

5) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

b) przechowywanie akt,

c) przekazywanie akt do archiwów,

6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w

siedzibie Urzędu oraz przekazywanie danych do BIP

7) przygotowywanie we współpracy z właściwie merytorycznie referatami i Z-cą Wójta materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady,

8) przechowywanie uchwał podejmowanych i protokółów z posiedzeń Rady Gminy i

jej Komisji,

9) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji i poszczególnych

radnych,

10) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,

11) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,

zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji,

12) protokołowanie obrad sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej Komisji,

13) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady,

14) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

15) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

16) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi,

17) współpraca z sołtysami,

18) organizacja i nadzór nad przeprowadzanymi wyborami,

19) sprawy związane z nadzorowaniem oświaty a w szczególności :

a) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

b) utrzymywania tych jednostek,

c) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

e) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego”

 

§ 23. Do zadań Referatu Ekonomiczno – Finansowego-SG należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3) zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9) rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie księgi inwentarzowej,

10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

14) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

15) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

16) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

17) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków, opłat i płac,

18) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków, opłat i płac,

19) nadzór nad obsługą ekonomiczno – finansową i prawidłowym wykonywaniem

budżetu przez gminne jednostki oświatowe.

20) prowadzenie wszystkich czynności związanych z ewidencją, przygotowaniem, naliczaniem, kontrolą i wypłatą wynagrodzeń pracowników Urzędu, Oświaty, OPS i Biblioteki.

§ 24. Do zadań Radcy Prawnego-RP należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych gminy.

§ 25. Do zadań Referatu Gospodarki i Rolnictwa-RG i RR należy prowadzenie spraw z zakresu:

I. Gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości a w szczególności związanych z:

1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonym w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2) ustaleniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,

4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

5) komunalizację gruntów,

6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych i prowadzenie księgi i inwentarzowej w tym zakresie,

7) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,

8) wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne - wspólnie z Referatem Infrastruktury,

9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.

 

II. Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości

i obiektów fizjograficznych:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

2) koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3) koordynowanie i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) obsługa techniczno - biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

5) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

6) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie spraw związanych z usta-leniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonym warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

12) prowadzenie spraw związanych z usta-leniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

 

III. Prowadzenie spraw związanych z ochroną rolnictwa, a w szczególności dotyczących:

1) łowiectwa,

2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

3) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

4) pracowniczych ogródków działkowych,

5) ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

b) wyłączania gruntów z produkcji,

c) rolniczego wykorzystania gruntów,

d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

6) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

7) nasiennictwa,

8) gospodarki wodnej,

6)   targami i targowiskami.

 

IV. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalnej, a w szczególności dotyczące:

1) nadzoru w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzeniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budowlanymi przez ZGKiM,

2) zamiany lokali,

3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych (współpraca w tym zakresie z ZGKiM i OPS),

4) zarządu nieruchomościami wspólnymi (nadzór nad ZGKiM),

5) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,

6) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

7) stawek czynszów i opłat za lokale i nie-ruchomości budynkowe,

7)   tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,

8)   cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych.

 

V. Pomoc rolnikom w wypełnianiu dokumentów i uzyskaniu informacji o dopłatach do rolnictwa oraz prowadzenie BIP.

§ 26. Do zadań Referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej-RI należy prowadzenie spraw związanych:

I. z zarządzaniem drogami i ulicami gminnymi.

1) Zadania określone w ust. I obejmują w szczególności:

a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

b) projektowanie przebiegu dróg,

c) budowę, modernizację i ochronę dróg,

1.zarządzanie drogami,

2.określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

3.koordynację i obsługę współpracy z innymi Zarządami Dróg Publicznych.

 

II. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

 

III. prowadzenie spraw ochrony środowiska i komunikacji w szczególności:

1) ochrony powietrza atmosferycznego

2) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

3) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

4) ochrony środowiska przed odpadami,

5) utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, placach i skwerach publicznych,

6) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi, bagażowymi i przygotowanie koncesji na wywóz nieczystości komunalnych na terenie gminy, zapewnienie i organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

 
IV. obrony cywilnej tj:

1) tworzenia formacji obrony cywilnej,

2) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

 

V. spraw bhp w Urzędzie, tj.:

1) okresowa analiza stanu bhp,

2) stwierdzenie zagrożeń zawodowych,

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

6) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

7) udział w dochodzeniach powypadkowych,

8) udział w pracy zakładowej komisji bhp,

9) zadania związane z ochroną przeciw-pożarową Urzędu.

 

VI. sprawy związane z kreowaniem rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:

1) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,

2) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze gminy i gmin sąsiednich,

3) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy,

 

VII. prowadzenie spraw związanych z dokonywanie zamówień publicznych z zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów i stanowisk i kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przez jednostki budżetowe Gminy Łagów.

 

VIII. obsługa Urzędu:

1) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

2) prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

3) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,

 

IX. wykonywanie zadań związanych w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

§ 27. Do zadań Referatu Kultury i Sportu-RK należą sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenia spraw dot. zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-05 15:18:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 15:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-05 15:20:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »