ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
Szanowni Państwo,
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13-14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administratorem Państwa danych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19.
 
Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 
 Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:
 
Małgorzata Kowalczyk
tel. +48 68 478 62 69
 
Na każdym etapie przetwarzania danych przez WIOŚ mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych przez Administratora,
  3. żądania przeniesienia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
  5. wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Pani/Pana państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych, oraz nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że aktualnie  przetwarza (lub może przetwarzać) następujące kategorie danych osobowych:
 
Dane osobowe wnioskodawców
Dane te przetwarzane są w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i informacji publicznej. Dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat z uwzględnieniem wymogów Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).
 
Dane osobowe zebrane w związku z działalnością kontrolną
Dane zebrane podczas kontroli oraz w toku prowadzonych postępowań administracyjnych przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Inspekcji Ochrony Środowiska. Dane te przetwarzane są m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Dane osób ukaranych mandatem
Dane przetwarzane są w celu nałożenia mandatu karnego za popełnione wykroczenie względem środowiska. Dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24.08.2001. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Windykacja należności i egzekucja administracyjna
Dane przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Dane osób składających skargi, wnioski oraz petycje
Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji. Dane  przetwarzane są w oparciu o ustawę z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę z dnia 11.07.2014 r. o petycjach. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Dane osobowe kontrahentów
Dane przetwarzane są w celu właściwej realizacji umowy. Dane są przetwarzane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Korespondencja
Dane nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzane są w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją - realizując prawnie uzasadniony interes Inspektoratu. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat z uwzględnieniem wymogów JRWA.
 
Dane kandydatów do pracy
Dane pozyskiwane od kandydatów do pracy przetwarzane są w oparciu o ich zgodę, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.  Dane przechowywane są przez 3 miesiące od zakończenia naboru lub do momentu wycofania zgody przez osobę.
 
Dane stażystów, praktykantów, wolontariuszy
Dane przetwarzane są w celu realizacji stażu, praktyki, wolontariatu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisy umowy. Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 
Dane pracowników 
Przetwarzanie danych pracowników wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dane przechowywane są przez okres przewidziany w powyższych przepisach prawa, który wynosi nie mniej niż 50 lat dla akt osobowych. Pozostałe dokumenty pracownicze przechowywane są przez kres określony w wymogach JRWA.
 
Monitoring wizyjny Inspektoratu
Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego polegającego na rejestracji obrazu na zewnątrz budynku przetwarzane są w celu ochrony mienia Inspektoratu. Nagrania przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
 
Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom
            Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorów: przedmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiot realizującym wsparcie techniczne oraz organizacyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dba aby dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizowane są w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.
 
Sposób realizacji praw
Wnioski o realizację swoich praw mogą Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.
Każdy złożony przez Państwa wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będzie można Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaną Państwo poinformowani.
 
Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Informacji w szczególności w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.
 
 
 
* (JRWA) Jednolity rzeczowy wykaz akt Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracowany na  podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-29 11:19:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-29 11:25:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-03 13:35:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »