ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KOMPETENCJE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska kieruje zespoloną z Wojewodą Lubuskim inspekcją ochrony środowiska. Wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Zielonej Górze. Wojewoda jest zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie.
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska organem właściwym jest, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska i jako organ wyższego stopnia - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa lubuskiego:
 
  • wykonuje jej zadania zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 
  • ustala, w porozumieniu z Wojewodą Lubuskim, kierunki działania oraz roczne plany pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie
 
  • dokonuje na obszarze województwa analiz i ocen:
 
a) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.)
 
            b) stanu środowiska;
 
Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:
1)   kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie:
a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
e)  przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
f)  przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
g)  postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
h)  przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
i)  przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j)  przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.),
k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.);
 
1a)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.);
 
2)  podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 
3)   przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 
4)   wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 
5)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
 
6)   udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 
7)   wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
 
8)   wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 
9)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.);
 
10)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 
11)  wykonywanie zadań z zakresu:
a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908),
b)  rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),
c)  rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),
d)  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),
e)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
- w zakresie zagrożeń dla środowiska;
 
12)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695);
 
13)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku;
 
14) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 
14a)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.);
 
15)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Blachowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Konopczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-26 15:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-26 15:36:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 11:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »