ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  jest rejestrowana w dziennikach podawczych kancelarii Inspektoratu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególne komórki organizacyjne.
 
Sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 z późn. zm.).
 
Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Urzędu pisma. I tak:
 • jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do Urzędu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w sekretariacie;
 • jeżeli klient wyśle korespondencję do Urzędu np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informacje o numerze kancelaryjnym będzie musiał przyjść do Urzędu lub skontaktować się telefonicznie pod nr +48 68 45 48 550.
Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.
 
Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Akapit nr 3 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Witold Węgrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-12 09:32:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-12 09:52:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 10:07:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaświadczenie o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska można składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem:
 • poczty, na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
 • poczty elektronicznej:
 
 • elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
/wioszg/SkrytkaESP/
 
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) uiszczoną na rzecz Urzędu Miasta w Zielonej Górze
 
Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny zawierać wykaz podległych jednostek organizacyjnych.
 
Termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku
do w WIOŚ w Zielonej Górze. Wnioski realizowane są przez Wydział i Dział Inspekcji.
Zaświadczenie jest ważne 30 dni licząc od daty wystawienia.
 
Na prośbę wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przesłania skanu zaświadczenia na wskazany adres e-mail.
 
 
OPŁATA SKARBOWA
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że:
 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 3. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
 • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
 • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
 • zgody na podjęcie użytkowania,
 • odroczenia terminu płatności kary,
 • zmiany stawki kary biegnącej,
 • ustania przekroczenia.
 1. Opłacie skarbowej w wysokości 105 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że:
 1. obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska,
 2. na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę.
do wszystkich ww. wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej.
 
Właściwy organ podatkowy: Urząd Miasta Zielona Góra
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • w kasach Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (parter),
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
 • w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji.
Osoby zamieszkałe (majce siedzibę) poza granicami kraju mogą dokonać zapłaty opłaty skarbowej przelewem zagranicznym na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty skarbowej winna: - zlecić przelew środków pieniężnych - w PLN (nastąpi przewalutowanie), - podać numer rachunku bankowego w standardzie IBAN: PL83 1020 5402 0000 0002 0248 5258, - podać kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW, - zaznaczył w przelewie klauzuli kosztów: OUR.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Witold Węgrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-09 11:28:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-09 11:50:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-09 11:53:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAŁATWIANIE SPRAW

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13-14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administratorem Państwa danych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19.
 
Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 
 Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:
tel. 68 478 62 69
 
Na każdym etapie przetwarzania danych przez WIOŚ mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych przez Administratora,
 3. żądania przeniesienia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 5. wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Pani/Pana państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 
Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 
 
 
 
GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ
Wnioski o załatwienie wszelkich spraw składa się we właściwych miejscowo jednostkach WIOŚ:
 • WIOŚ w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19 w sekretariacie
 • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 48 w sekretariacie
 
GODZINY URZĘDOWANIA
Codziennie (dni robocze) w godz. 7.30 - 15.30
 
W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00
interesantów przyjmuje osobiście Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
 
NUMER ALARMOWY DLA WOJEWÓDZTWA:
tel. 68 416 16 61 (całą dobę)
e-mail:
 
 
INTERWENCJE
Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy
e-mail:   oraz numery telefonów:
 • powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i m. Zielonej Góry
tel. 68 45 48 550 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 68 420 00 21 (całą dobę)
 • powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, m. Gorzowa Wlkp.
tel. 95 735 52 20 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 95 420 00 21 (całą dobę)
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
Wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, e-mailem, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 
SKARGi I WNIOSKI
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor. Wydział Organizacji, kadr i Szkolenia prowadzi rejestr skarg i wniosków.
Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.
 
CO U NAS ZAŁATWISZ
Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej, związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
 
CZEGO U NAS NIE ZAŁATWISZ
Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt lub burmistrz lub prezydenta miasta.
Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 
TERMINY ROZPATRYWANIA SPRAW
Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-29 15:37:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-29 15:37:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 10:12:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »