ˆ

Co i jak załatwić

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAŁATWIANIE SPRAW

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13-14 obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administratorem Państwa danych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19.
 
Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 
 Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:
tel. 68 478 62 69
 
Na każdym etapie przetwarzania danych przez WIOŚ mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych przez Administratora,
  3. żądania przeniesienia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
  5. wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Pani/Pana państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 
Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 
 
 
 
GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ
Wnioski o załatwienie wszelkich spraw składa się we właściwych miejscowo jednostkach WIOŚ:
  • WIOŚ w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19 w sekretariacie
  • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 48 w sekretariacie
 
GODZINY URZĘDOWANIA
Codziennie (dni robocze) w godz. 7.30 - 15.30
 
W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00
interesantów przyjmuje osobiście Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
 
NUMER ALARMOWY DLA WOJEWÓDZTWA:
tel. 68 416 16 61 (całą dobę)
e-mail:
 
 
INTERWENCJE
Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy
e-mail:   oraz numery telefonów:
  • powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i m. Zielonej Góry
tel. 68 45 48 550 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 68 420 00 21 (całą dobę)
  • powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, m. Gorzowa Wlkp.
tel. 95 735 52 20 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 95 420 00 21 (całą dobę)
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
Wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, e-mailem, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 
SKARGi I WNIOSKI
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor. Wydział Organizacji, kadr i Szkolenia prowadzi rejestr skarg i wniosków.
Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.
 
CO U NAS ZAŁATWISZ
Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej, związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
 
CZEGO U NAS NIE ZAŁATWISZ
Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt lub burmistrz lub prezydenta miasta.
Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 
TERMINY ROZPATRYWANIA SPRAW
Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-29 15:37:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-29 15:37:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-15 12:02:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »