ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia 5/2022 z 11.07.2022 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1.   Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwany dalej „Regulaminem” określa zadania, szczegółową organizację, zakres działania oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i jego Delegatury, a także zakresy działania komórek organizacyjnych.
2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 
1) Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
2) Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
3) Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze;
4) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wyodrębnione elementy struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
5) Delegaturze – należy przez to rozumieć placówkę zamiejscową Wojewódzkiego Inspektoratu umiejscowioną w Gorzowie Wlkp., realizującą zadania Wojewódzkiego Inspektora na określonym obszarze;
6) Kierowniku Delegatury – należy przez to rozumieć Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp.
 
§ 2. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.);
6) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. poz. 2531);
7) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nadanego przez Wojewodę Lubuskiego zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze;
8) przepisów odrębnych;
9) niniejszego Regulaminu.
 
§ 3. 1.   Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie lubuskim, której zwierzchnikiem jest Wojewoda Lubuski.
2.  Wojewódzki Inspektorat obejmuje zasięgiem działania teren województwa lubuskiego.
3.  Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Zielona Góra.
 
§ 4.  Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego księgowego, Kierownika Delegatury oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych.  
 
§ 5.  Wojewódzki Inspektorat zapewnia Wojewódzkiemu Inspektorowi realizację zadań określonych w ustawach i przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska oraz kierunków działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska, określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
§ 6.  Wojewódzki Inspektor wykonuje na obszarze województwa lubuskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska i w przepisach odrębnych.
 
§ 7. 1. W Wojewódzkim Inspektoracie ochrona informacji niejawnych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.).
      2.  W Wojewódzkim Inspektoracie wykonywanie czynności kancelaryjnych i obieg dokumentów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji    w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 
§ 8.  Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu określa:
1) strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;
2) zasady kierowania Wojewódzkim Inspektoratem;
3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism;
4) zadania wspólne komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;
5) zadania Wojewódzkiego Inspektoratu;
6) zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;
7) zasady opracowywania aktów prawnych;
8) zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg;
9) zasady planowania pracy.
 
§ 9. 1.   Wydziały: Inspekcji, Prawny, Budżetu Finansów i Egzekucji Należności, Organizacji, Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Delegatura i Dział Inspekcji stanowią komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe Wojewódzkiego Inspektoratu.
2.  Wydziałami: Inspekcji, Prawnym, Organizacji oraz Zwalczania Przestępczości Środowiskowej kierują Naczelnicy, Wydziałem Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności kieruje Główny księgowy, Delegaturą i Działem Inspekcji kierują Kierownicy.
3.  Samodzielne stanowiska pracy tworzy się dla wyodrębnionej dziedziny lub grupy spraw.
 
§ 10.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Wojewódzkim Inspektoracie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
 
Rozdział 2
Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu
 
§ 11.1.  Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Inspektoratu tworzą:
1) wydziały;
2) samodzielne stanowiska pracy;
3) Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu.
 
2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, które przy znakowaniu spraw i pism używają poniższych symboli:
1) Wydział Inspekcji WI;
2) Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WZPŚ;
3) Wydział Prawny WP;
4) Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności WB;
5) Wydział Organizacji WO;
6) Delegatura D;
7) Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż. SBP;
8) Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych  ON;
9) Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego SA;
10) Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych ODO.
 
3. W ramach Wydziału Inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.
 
4. W skład Delegatury w Gorzowie Wlkp. wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, które przy znakowaniu spraw i pism używają poniższych symboli:
1) Dział Inspekcji DI;
2) Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych DAT.
 
5. W ramach Działu Inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.
6. Wojewódzki Inspektor znakuje pisma symbolem – W, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora – WZ.
7.  Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 
Rozdział 3
Zasady kierowania Wojewódzkim Inspektoratem
 
§ 12. 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje jednoosobowo Wojewódzki Inspektor przy pomocy kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu, w skład którego wchodzą: Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny księgowy, Kierownik Delegatury oraz naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Wojewódzki Inspektor kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa lubuskiego.
3.  Wojewódzki Inspektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
4.  W razie nieobecności w pracy Wojewódzkiego Inspektora jego kompetencje przejmuje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.
5.  W czasie jednoczesnej nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy, obowiązki Wojewódzkiego Inspektora pełni kierownik jednej z komórek organizacyjnych wskazany przez Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.
6.  Kierownik Delegatury kieruje pracą Delegatury.
7.  W przypadku nieobecności Kierownika Delegatury jego funkcje przejmuje Kierownik Działu Inspekcji.
 
§ 13.  Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio:
 
1) Zastępca Wojewódzkiego Inspektora;
2) Główny księgowy;
3) Kierownik Delegatury;
4) Naczelnicy wydziałów;
5) Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy do spraw:
 1. bhp i ppoż.,
 2. obronnych i ochrony informacji niejawnych,
 3. archiwum zakładowego,
 4. ochrony danych osobowych.
§ 14. Wojewódzki Inspektor może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika dowolnej komórki organizacyjnej. W okresie nieobecności kierownika, wykonujący jego obowiązki zastępca, posiada takie same uprawnienia i odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje. Zastępca podlega służbowo kierownikowi komórki organizacyjnej. 
 
§ 15.  Wojewódzki Inspektor w szczególności:
1) ustala Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu;
2) wydaje akty normatywne o charakterze wewnętrznym – zarządzenia;
3) wydaje decyzje administracyjne;
4) upoważnia pracowników na piśmie do załatwiania spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu;
5) zapewnia przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
6) udziela odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontrolnych;
7) zatwierdza plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i plan działalności kontrolnej;
8) ustala projekt budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
9) realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące państwowych jednostek budżetowych;
10) ocenia wykonanie zadań, dochodów i wydatków;
11) gospodaruje mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
12) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie, realizując politykę personalną wynikającą z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i przepisów prawa pracy;
13) odpowiada przed Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych działaniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
14) odpowiada przed Wojewodą Lubuskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym organizację jego działalności, wykonanie budżetu, gospodarowanie powierzonym mieniem, prawidłową politykę kadrową i właściwe prowadzenie spraw osobowych;
15) określa wzory pieczątek służbowych stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie;
16) odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
§ 16. 1. Do kompetencji i zadań Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:
1) zastępowanie Wojewódzkiego Inspektora w jego prawach i obowiązkach w czasie jego nieobecności;
2) nadzorowanie działalności inspekcyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
3) udział w wyznaczaniu kierunków i wytycznych do sporządzania rocznych planów kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu, uwzględniających specyfikę województwa, potrzeby administracji rządowej i samorządowej, innych organów kontrolnych oraz osób prawnych i fizycznych;
4) udział w weryfikowaniu rocznych planów kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu;
5) podejmowanie niezbędnych działań organizacyjnych mających na celu zrealizowanie w pełni zadań planowych Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie działań kontrolnych;
6) wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach organizacyjnych i kadrowych Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie spraw nadzorowanych;
7) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań Wojewódzkiego Inspektoratu;
8) udział w postępowaniach w sprawach skarg i wniosków;
9) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora wobec administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów kontrolnych, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych oraz mediów w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
2.  Wojewódzki Inspektor może powierzyć Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora także inne niż wymienione w ust. 1 służbowe kompetencje i zadania.
3.  Zastępca Wojewódzkiego Inspektora w zakresie swojego działania ponosi odpowiedzialność służbową przed Wojewódzkim Inspektorem.
 
§ 17.  Do uprawnień i obowiązków Kierownika Delegatury należy:
1) bezpośrednie kierowanie Delegaturą;
2) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie niezastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora;
3) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Wojewódzkiego Inspektora;
4) nadzór nad realizacją planu kontroli realizowanych w obszarze województwa lubuskiego przypisanym Delegaturze;
5) wnioskowanie w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych w sprawie zatrudnienia, wynagradzania, awansowania i karania pracowników świadczących pracę na terenie Delegatury;
6) ponoszenie odpowiedzialności za mienie Delegatury;
7) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad pracownikami świadczącymi pracę w Delegaturze.
 
§ 18. 1. Do uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzór nad rachunkowością Wojewódzkiego Inspektoratu;
2) planowanie, kierowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie finansowo-księgowym Wojewódzkiego Inspektoratu;
3) organizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
4) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
5) wykonywanie kontroli wewnętrznej stosownie do zaistniałych potrzeb;
6) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
7) opracowywanie analiz stanu majątkowego i finansowego oraz wyników finansowych działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 
2.  Główny księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wojewódzkiego Inspektora i ponosi przed nim odpowiedzialność.
3.  Główny księgowy jest równocześnie naczelnikiem Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności.
4.  Głównego księgowego w razie nieobecności lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora na wniosek Głównego księgowego.
 
§ 19.  Koordynację merytoryczną w zakresie realizowanych zadań przez:
1) Dział Inspekcji pełni  Naczelnik Wydziału Inspekcji,
2) samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych pełni Naczelnik Wydziału Organizacji.
 
Rozdział 4
Zakres uprawnień do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism
 
§ 20. 1. Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzega się:
1) informacje i materiały przedkładane:
 1. ministrowi właściwemu ds. środowiska,
 2. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
 3. Wojewodzie Lubuskiemu,
 4. Marszałkowi Województwa Lubuskiego,
 5. prokuraturze, Najwyższej Izbie Kontroli i organom ścigania w sprawach dotyczących Wojewódzkiego Inspektoratu;
2) wszelkie sprawy związane z realizacją budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
3) dokumenty i sprawozdania finansowe, a także końcowe opracowania statystyczne;
4) decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników (w tym: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, awansowanie, przeszeregowanie i karanie);
5) wyjazdy zagraniczne i krajowe poza teren województwa;
6) odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej;
7) odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej;
8) decyzje administracyjne;
9) postanowienia – na podstawie odrębnych przepisów;
10) zarządzenia pokontrolne;
11) zarządzenia wewnętrzne i regulaminy;
12) dokumenty związane z obronnością i obroną cywilną;
13) dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
14) pisma w sprawach skarg i wniosków dotyczących działania Wojewódzkiego Inspektoratu.
 
2.  Dokumenty i pisma niezastrzeżone do wyłącznej akceptacji Wojewódzkiego Inspektora podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz w zakresie określonym w § 17 Kierownik Delegatury.
3. Delegacje pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu podpisuje Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.
4. Karty drogowe pojazdów podpisuje Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, a dla Delegatury Kierownik Delegatury.
5.  Delegacje na wyjazdy krajowe poza obszar województwa lubuskiego i zagraniczne Wojewódzkiego Inspektora podpisuje Wojewoda Lubuski.
 
§ 21. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy mogą podpisywać pisma dotyczące działania ich komórek zastrzeżone do wyłącznej akceptacji Wojewódzkiego Inspektora na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wojewódzkiego Inspektora.
2. Cofnięcie upoważnienia może nastąpić w każdym czasie.
3. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:
 
1) przygotowanie zamówień dotyczących zaopatrzenia kierowanych przez nich komórek organizacyjnych;
2) sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych dotyczących zakupów, napraw, usług i podróży służbowych realizowanych w kierowanych komórkach organizacyjnych.
 
§ 22.  Korespondencja lub dokumenty, z których wynikają określone zobowiązania i skutki finansowe dla budżetu Inspektoratu przed przedłożeniem ich do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi wymagają uzgodnienia i parafowania przez Głównego Księgowego – pisemnie lub w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.
 
Rozdział 5
Zadania wspólne komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
 
§ 23.  Do wspólnych zadań należy prowadzenie działalności przypisanej do właściwości Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie spraw powierzonych komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy, w tym:
1) znajomość i przestrzeganie zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej;
2) właściwa organizacja pracy, w tym przestrzeganie dyscypliny pracy i uregulowań zawartych w Regulaminie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu;
3) rozpatrywanie powierzonych spraw należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektora, w tym przygotowywanie projektów aktów administracyjnych i zarządzeń wewnętrznych;
4) realizacja przedsięwzięć dotyczących obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym sporządzanie opracowań i zadań mających na celu przygotowanie Inspektoratu do działania w stanie zagrożenia państwa i wojny oraz współpraca ze służbami właściwymi w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków;
5) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji;
6) realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych oraz udział w czynnościach kontroli zarządczej;
7) dbałość o rozwój zawodowy pracowników, w szczególności poprzez dostęp do szkoleń powszechnych i specjalistycznych;
8) opracowywanie informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań i meldunków dla Wojewody Lubuskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych jednostek administracyjnych;
9) przygotowywanie wystąpień, opinii i stanowisk dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektora;
10) współdziałanie na rzecz rozwoju informatyzacji pracy w Wojewódzkim Inspektoracie;
11) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
12) dbałość o mienie Wojewódzkiego Inspektoratu;
13) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
14) opracowywanie i aktualizowanie materiałów umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działalności komórki organizacyjnej.
 
§ 24. 1. Do wspólnych zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy:
1) kierowanie działalnością komórki organizacyjnej, w tym organizowanie, planowanie i wykonywanie pracy oraz prowadzenie kontroli zarządczej w celu realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
2) przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym pism i opracowań w sprawach określonych przez Wojewódzkiego Inspektora, w zarządzeniach wewnętrznych, regulaminach i instrukcjach;
3) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu;
4) wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania, wyróżniania, odznaczania i karania pracowników komórki organizacyjnej;
5) opracowywanie projektów zakresów czynności, dokonywanie pierwszej i okresowych ocen pracy pracowników komórki organizacyjnej;
6) nadzór merytoryczny nad informacjami i materiałami przygotowywanymi do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
7) organizowanie narad w komórce organizacyjnej dla omówienia i oceny realizacji zadań oraz określenia planów, dalszych kierunków i sposobów działania;
8) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących porządku, zachowania i ochrony informacji niejawnych;
9) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i Regulaminu pracy przez pracowników im podległych.
 
2.  Wojewódzki Inspektor może powierzyć kierownikom komórek organizacyjnych także inne niż wymienione w ust. 1 służbowe kompetencje i zadania.
 
§ 25. 1. Do wspólnych zadań i obowiązków pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy:
1) znajomość przepisów prawnych i wytycznych dotyczących zadań Inspekcji Ochrony Środowiska;
2) załatwianie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami;
3) terminowe opracowywanie dokumentów i załatwianie spraw;
4) zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy;
5) współdziałanie z innymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu w realizacji powierzonych zadań;
6) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
7) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8) przestrzeganie Regulaminu pracy;
9) podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
2.  Wojewódzki Inspektor może powierzyć pracownikom inspektoratu także inne niż wymienione w ust. 1 służbowe kompetencje i zadania.
3.  Za wykonywanie poleconych zadań pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym.
4.  Pracownik, który otrzymał polecenie od przełożonego wyższego szczebla ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
 
Rozdział 6
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu
 
§ 26.  Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r – o Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym w szczególności:
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.);
2) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
3) ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia;
4) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
5) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
6) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
7) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
8) wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady – w zakresie zagrożeń dla środowiska;
9) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.
 
Rozdział 7
Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk
 
§ 27. 1. Wydział Inspekcji działa na terenie następujących powiatów województwa lubuskiego:
1) zielonogórskiego;
2) miasta Zielona Góra;
3) nowosolskiego;
4) żagańskiego;
5) żarskiego;
6) świebodzińskiego;
7) krośnieńskiego,
8) wschowskiego.
2. Do zakresu działania Wydziału Inspekcji należy w szczególności:
1) wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów, zezwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie:
 1. ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
 2. gospodarki odpadami,
 3. ochrony powietrza,
 4. ochrony przed hałasem,
 5. ochrony powierzchni ziemi,
 6. ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
 7. wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
 8. zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska,
 9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 10. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645),
 11. gospodarowania niektórymi odpadami oraz naliczania opłaty produktowej i opłaty depozytowej,
 12. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
 13. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065),
 14. międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 15. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 16. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 17. spełniania przez wyroby zasadniczych i innych wymagań,
 18. zużytych baterii i akumulatorów,
 19. unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 20. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 21. wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna zgodnie z rozporządzeniem EUTR;
2) rozpatrywanie wniosków o interwencję, sygnałów obywatelskich, wystąpień organów państwa i petycji pod względem merytorycznym;
3) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych obligujących podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko;
4) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wymierzania kontrolowanym podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz ustalających koszty kontroli;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o wstrzymaniu działalności powodującej naruszenie przepisów ochrony środowiska lub pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach albo zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi;
6) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o wstrzymaniu działalności powodującej naruszenie przepisów ochrony środowiska lub pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach albo zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi;
7) przygotowywanie projektów decyzji o wstrzymaniu oddania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska;
8) prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu dotyczącym lokalizacji i odbioru inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
9) przygotowywanie informacji dla organów samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego obszaru;
10) prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku poważnych awarii;
11) prowadzenie rejestru poważnych awarii;
12) opracowywanie informacji o poważnych awariach objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
13) współdziałanie z właściwymi organami w akcjach likwidacji skutków poważnych awarii;
14) opiniowanie raportów bezpieczeństwa i współdziałanie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom;
15) prowadzenie kontroli potencjalnych sprawców poważnych awarii, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku;
16) uczestnictwo w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii, przygotowywanie decyzji dotyczących m.in. przeprowadzenia badań lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze środowiska na obszarze objętym poważną awarią;
17) badanie i analizowanie przyczyn powstawania poważnych awarii oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków;
18) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego lub karno-administracyjnego w stosunku do sprawców zanieczyszczenia środowiska;
19) podejmowanie kontroli interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska na wniosek parlamentarzystów, organów administracji publicznej, radnych, organizacji społecznych i innych instytucji oraz osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska;
20) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych;
21) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
22) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków niepieniężnych;
23) przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
24) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnego rejestru decyzji o wymierzeniu lub odroczeniu kar pieniężnych;
25) podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska w porozumieniu z innymi organami kontrolnymi oraz organami ścigania;
26) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora przed organami ścigania i sądami w sprawach o naruszenie przepisów ochrony środowiska;
27) przeciwdziałanie i wykrywanie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów, we współpracy ze Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz organami ścigania;
28) występowanie z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne w przeprowadzaniu czynności kontrolnych;
29) sprawdzanie funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności;
30) na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w oparciu o przepis artykułu 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, dotyczącym wydania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwolenia na przywóz odpadów do Polski, przygotowywanie informacji dot. przestrzegania przez odbiorcę odpadów przepisów o ochronie środowiska, w szczególności warunków decyzji wydanych ww. podmiotowi;
31) przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, spełniają wymogi ochrony środowiska;
32) przeprowadzanie kontroli poprzedzających wydanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego lub starostów decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowisk;
33) przeprowadzanie kontroli poprzedzających wydanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego bądź starostów decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, magazynowania bądź przetwarzania odpadów;
34) sporządzanie wniosków o ukaranie kierowanych do sądów karnych oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do organów ścigania w przypadku ujawnienia takich informacji przez Inspekcję.
35) udział we współpracy międzynarodowej;
36) prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości;
 
3. W zależności od potrzeb bądź specyfiki prowadzonych spraw, Wojewódzki Inspektor może powierzać Wydziałowi Inspekcji wykonywanie zadań służbowych na terenie całego województwa lubuskiego.
4. Koordynacja spraw Wydziału i Działu Inspekcji w szczególności: w sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, przygotowywanie projektów pism dotyczące łącznej działalności Inspekcyjnej na terenie województwa na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora i instytucji zewnętrznych.
 
§ 28. 1. Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej działa na terenie województwa lubuskiego.
2. Do zakresu działania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku;
2) wykonywanie kontroli pozaplanowych interwencyjnych samodzielnie bądź w szczególnych przypadkach wspólnie z inspektorami Wydziału Inspekcji lub Działu Inspekcji związanych z czynnościami w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku;
3) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie:
a) kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu, tj.:
 • rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie,
 • akcje kontrolne przewozu odpadów niebezpiecznych lub innych odpadów, przeprowadzanych z innymi organami,
 • ocena towaru lub odpadu w ruchu krajowym i transgranicznym,
b) kontroli dokumentacyjnych bez ustalonego podmiotu w zakresie oceny towaru, przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów;
 
4) rozpatrywanie sygnałów obywatelskich lub wystąpień organów o możliwości zaistnienia przestępstw przeciw środowisku;
5) realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie działalności przestępczej w zakresie korzystania ze środowiska;
6) prowadzenie baz danych oraz analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w szczególności w zakresie ograniczenia tzw. „szarej strefy” występującej na rynku gospodarowania odpadami;
7) przygotowywanie wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej;
8) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone wykroczenia lub stosowanie środków oddziaływania wychowawczego;
9) w przypadku wystąpienia poważnej awarii – uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez organy właściwe do jej zwalczania;
10) sporządzanie wniosków o ukaranie kierowanych do sądów karnych oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do organów ścigania;
11) wykonywanie czynności procesowych zleconych przez organy ścigania;
12) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora przed właściwymi organami w sprawach o naruszenie przepisów ochrony środowiska;
13) prowadzenie rejestrów, ewidencji i baz danych związanych z realizacją obowiązków powierzonych Wydziałowi;
14) przygotowywanie informacji o działalności Wydziału dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody Lubuskiego oraz przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
15) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej;
16) spółpraca zagraniczna w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów;
17) współpraca z Wydziałem i Działem Inspekcji w zakresie prowadzenia kontroli i sprawozdawczości;
18) prowadzenia nadzoru nad wyrobiskami rekultywowanymi z użyciem odpadów.
 
§ 29.    Do zakresu działania Wydziału Prawnego należy w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na rzecz kierownictwa, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiego Inspektoratu;
2) prowadzenie spraw w zakresie powierzonym przez Wojewódzkiego Inspektora;
3) informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;
4) występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
5) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora przed organami ścigania i sądami w sprawach o naruszenie przepisów ochrony środowiska;
6) wspieranie na wniosek kierowników komórek inspekcyjnych w działaniach kontrolnych z zakresu ochrony środowiska prowadzonych przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska;
7) przygotowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych i projektów porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora;
8) wspieranie merytoryczne na wniosek kierowników komórek inspekcyjnych w czynnościach podejmowanych w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
9) prowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu z regulacji prawnych;
10) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 
§ 30.  Do zakresu działania Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności należy w szczególności:
1) prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2) opracowanie rocznego projektu planu finansowego zgodnie z klasyfikacją budżetową i zadaniową Wojewódzkiego Inspektoratu oraz bieżąca kontrola jego wykonania;
3) przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji o realizacji planu finansowego;
4) ustalanie potrzeb na środki finansowe;
5) załatwianie całości spraw bankowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
6) prowadzenie wstępnej kontroli finansowej oraz dokonywanie oceny dowodów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
7) prowadzenie ewidencji zawartych umów na roboty, dostawy i usługi;
8) prowadzenie ewidencji księgowej należności pieniężnych z tytułu kar wymierzanych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz wszystkie czynności związanych z ich dystrybucją, sprawozdawczością i egzekucją;
9) naliczanie wynagrodzeń, ustalanie zaliczek na poczet zapłaty podatku dochodowego oraz sporządzanie dokumentów niezbędnych do rozliczeń podatku i innych rozliczeń związanych z płacami;
10) rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na PFRON;
11) prowadzenie obsługi kasowej;
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich wartości umorzeniowej;
13) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz statystycznych w zakresie objętym działalnością Wydziału;
14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
§ 31.  Do zakresu działania Wydziału Organizacji należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw osobowych i związanej z tym sprawozdawczości;
 2. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej i poza korpusem służby cywilnej;
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk, wolontariatów i staży absolwenckich w Wojewódzkim Inspektoracie;
 4. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach, kursach i seminariach;
 5. prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przestrzegania przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu ustalonego porządku pracy oraz obowiązujących ich przepisów z zakresu prawa pracy, jak również obsługa Komisji Dyscyplinarnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. ewidencja upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 7. organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej;
 8. organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem opisów i wartościowaniem stanowisk pracy;
 9. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania lub aktualizacji zakresów czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 10. koordynacja prac w zakresie przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej;
 11. przekazywanie do Wydziału Budżetu Finansów i Egzekucji Należności danych niezbędnych do sporządzania listy wynagrodzeń;
 12. prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym ich rejestru;
 13. koordynowanie kontroli wewnętrznych prowadzonych na polecenie Wojewódzkiego Inspektora;
 14. przygotowanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy;
 15. przygotowanie projektów zarządzeń i procedur wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie rejestru zarządzeń;
 16. występowanie i wydawanie legitymacji inspektora IOŚ i pracowniczych oraz występowanie do Wojewody Lubuskiego o wydanie upoważnień nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, rejestrowanie wydanych dokumentów;
 17. organizowanie i nadzór nad okresowymi badaniami lekarskimi pracowników;
 18. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem planu pracy oraz rocznej informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska – sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;
 19. obsługa Wojewódzkiego Inspektora w zakresie kontaktów z mediami i organizowanie konferencji, narad oraz promocji;
 20. prowadzenie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym rejestru udostępniania informacji publicznej;
 21. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie dokumentacji skargowej i centralnego rejestru skarg i wniosków;
 22. udział w procedurze zakupów, w tym zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, realizowanych w zakresie właściwości Wydziału;
 23. przygotowywanie porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora z jednostkami zewnętrznymi, nadzór nad ich realizacją i prowadzenie ich rejestru;
 24. nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym aktualizacja treści i redagowanie materiałów zawierających informacje publiczne przy współpracy z komórkami organizacyjnymi;
 25. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci teleinformatycznych, w tym mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych;
 26. administrowanie siecią i systemami informatycznymi funkcjonującymi w Wojewódzkim Inspektoracie;
 27. wdrażanie systemów informatycznych i planowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego dla wykonywania działalności statutowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 28. prowadzenie szkoleń stanowiskowych pracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
 29. administrowanie i koordynacja prac w zakresie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;
 30. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa do władania nieruchomościami należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu oraz wynikających z nich zobowiązań podatkowych;
 31. prowadzenie spraw związanych z najmowaniem pomieszczeń i nieruchomości;
 32. prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej obiektów zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat;
 33. prowadzenie spraw związanych z majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym ewidencji ilościowej i wartościowej, znakowania, ubezpieczeń oraz koordynowanie działań związanych z jego likwidacją i zbyciem;
 34. koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem sprzętu w ramach projektów centralnych;
 35. obsługa kancelaryjna Wojewódzkiego Inspektora, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, w tym prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 36. dokonywanie systematycznych przeglądów i utrzymywanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń i infrastruktury technicznej w budynkach należących do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 37. dokonywanie napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu w zakresie możliwym do wykonania przez pracowników Wydziału;
 38. zapewnienie prawidłowej pracy środków transportu, prowadzenie ich dokumentacji technicznej oraz rozliczeń z ich wykorzystania;
 39. prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw i remontów obiektów zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat;
 40. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynków Wojewódzkiego Inspektoratu i na terenie należących do niego posesji;
 41. prowadzenie spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 42. sprawowanie nadzoru na pieczęciami Wojewódzkiego Inspektoratu;
 43. przygotowywanie i opracowywanie danych dla celów analitycznych oraz sprawozdawczości wewnętrznej z działalności Wydziału;
 44. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych w zakresie właściwości Wydziału, w szczególności zaopatrzenia i logistyki, zarządu nieruchomościami;
 45. przygotowywanie i przeprowadzanie we współpracy z właściwymi merytorycznie w zakresie przedmiotu zamówienia komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 46. weryfikowanie pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych i finansów publicznych materiałów źródłowych przygotowanych przez komórki organizacyjne w celu wszczęcia procedury udzielenia zamówienia, w tym zamówienia publicznego;
 47. koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia zamówień dotyczących dostaw i usług;
 48. przygotowywanie i publikowanie informacji w serwisie Urzędu Zamówień Publicznych;
 49. realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec Urzędu Zamówień Publicznych;
 50. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji udzielanych zamówień publicznych i zamówień udzielanych poza procedurami zamówień publicznych;
 51. opracowywanie i aktualizowanie wszelkich dokumentów, procedur i wewnętrznych aktów prawnych związanych z procesami udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 52. udzielanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.
§ 32. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. bhp i ppoż. należy w szczególności:
 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. bieżące informowanie Wojewódzkiego Inspektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Wojewódzkiego Inspektoratu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Wojewódzkiego Inspektoratu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 6. przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 7. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych dla wszystkich stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 10. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 11. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 13. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 14. współpraca z Wydziałem Organizacji w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 15. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 16. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
 1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy
     17. inicjowanie i rozwijanie na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
     18. zapewnienie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
     19. kontrola wyposażenia budynków w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami oraz przygotowania budynków do ewakuacji.
 
§ 33.  Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
 1. opracowywanie i aktualizacja obowiązującej dokumentacji w dziedzinie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. opracowywanie i aktualizacja dokumentów obrony cywilnej;
 3. koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 4. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 5. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 6. współpraca przy zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 8. prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
§ 34.  Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony danych osobowych należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO  oraz ustawie o ochronie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
 2. monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych w celu nadania przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
 3. informowanie Administratora Danych Osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradztwo w tej sprawie w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 4. podejmowanie działań zwiększających świadomość, w tym szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania w celu zastosowania się do obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO;
 5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 6. współpraca z organem nadzorczym oraz Administratorem Sytemu Informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zapobieżenia konsekwencjom naruszenia danych osobowych;
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych;
 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników i klientów wojewódzkiego inspektoratu w celu uzyskania przez organ wszelkich ważnych w tej sprawie informacji  w celu reagowania na ewentualne żądania.
§ 35.  Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. archiwum zakładowego należy w szczególności:
 1. prowadzenie zakładowego archiwum;
 2. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych;
 3. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 4. przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 5. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 6. udostępnianie i wypożyczanie przechowywanej dokumentacji;
 7. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 8. przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;
 9. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 10. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 11. sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań w zakresie właściwości stanowiska;
 12. doradzanie komórkom organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 13. pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, tj. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.
§ 36. Do zakresu działania Delegatury należy w szczególności:
 1. wykonywanie delegowanych uprawnień Wojewódzkiego Inspektora;
 2. współudział z Wydziałem Organizacji w:
 1. zapewnieniu sprawnego funkcjonowania środków transportu w Delegaturze,
 2. prowadzeniu dokumentacji prawnej i technicznej obiektów zajmowanych przez Delegaturę,
 3. prowadzeniu spraw związanych z majątkiem Delegatury, w tym ewidencji ilościowej i wartościowej oraz koordynowanie działań związanych z jego likwidacją,
 4. utrzymywaniu właściwego stanu technicznego pomieszczeń i infrastruktury technicznej w budynkach należących do Delegatury,
 5. prowadzeniu spraw inwestycyjnych, napraw i remontów obiektów zajmowanych przez Delegaturę,
 6. w utrzymywaniu porządku i czystości w pomieszczeniach budynków Wojewódzkiego Inspektoratu i na terenie należących do niego posesji,
 7. w prowadzeniu spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku Delegatury,
 8. przygotowywaniu, nadzorze nad właściwym wypełnianiem i ewidencjonowaniem list obecności pracowników świadczących pracę na terenie Delegatury,
 9. rejestracji czasu pracy: urlopów, nieobecności spowodowanych chorobą i opieką nad dziećmi, wyjść służbowych i prywatnych, delegacji służbowych, spóźnień, nadgodzin, itd. pracowników świadczących pracę na terenie Delegatury,
 10. prowadzeniu kontroli wewnętrznych na terenie Delegatury w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy na polecenie Wojewódzkiego Inspektora (m. in. w zakresie przestrzegania Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy),
 11. sporządzaniu i korygowaniu planów urlopów oraz nadzór nad wykorzystywaniem urlopu zgodnie z planem;
       3. współpraca międzynarodowa, w tym organizacja, przygotowywanie materiałów i współudział w pracach międzynarodowych grup roboczych;
       4. współpraca z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej w sprawach realizacji zadań wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom;
       5. prowadzeniu wewnętrznej sprawozdawczości z działalności Delegatury.
 
§ 37. 1. Do zakresu działania Działu Inspekcji należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w § 27 ust. 2 pkt 1 – 31 regulaminu na terenie następujących powiatów:
 1. gorzowskiego;
 2. miasto Gorzów Wlkp.;
 3. międzyrzeckiego;
 4. słubickiego;
 5. strzelecko-drezdeneckiego;
 6. sulęcińskiego.
2.  W zależności od potrzeb bądź specyfiki prowadzonych spraw, Wojewódzki Inspektor może powierzać Działowi Inspekcji wykonywanie zadań służbowych na terenie całego województwa lubuskiego.
 
§ 38. Do zakresu działania samodzielnych stanowisk pracy ds. administracyjno-technicznych należy w szczególności:
 1. obsługa sekretariatu Delegatury;
 2. zapewnienie prawidłowego administrowania budynkiem, właściwego funkcjonowania sprzętu;
 3. zapewnienie prawidłowej pracy środków transportu w Delegaturze, prowadzenie ich dokumentacji technicznej oraz rozliczeń z ich wykorzystania;
 4. wykonywanie przeglądów stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń technicznych, środków transportu, sprzętu przeciwpożarowego i bhp oraz ich konserwacji i naprawy;
 5. nadzór nad systemem zabezpieczenia i ochrony majątku;
 6. zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach budynku Delegatury;
 7. rejestracja i terminowe przekazywanie dokumentów finansowych związanych z działalnością Delegatury;
 8. prowadzenie list obecności i rejestracja czasu pracy: urlopów, nieobecności spowodowanych chorobą i opieką nad dziećmi, wyjść służbowych i prywatnych, delegacji służbowych, spóźnień, nadgodzin, itd. w Delegaturze;
 9. udział w procedurze zakupów, w tym zamówień publicznych w zakresie właściwości Delegatury.
Rozdział 8
Zasady opracowywania aktów prawnych
 
§ 39. 1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:
1) zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
2) postanowień Wojewódzkiego Inspektora;
3) decyzji Wojewódzkiego Inspektora.
 
2.  Wojewódzki Inspektor może wydawać zarządzenia wewnętrzne jako akty kierownictwa wewnętrznego.
3.  Postanowienia i decyzje wydaje Wojewódzki Inspektor jeżeli wynika to z treści przepisów szczegółowych.
 
§ 40. 1. Opracowanie projektu aktu prawnego należy do obowiązków właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu.
2.  Przy opracowywaniu projektu aktu prawnego należy odpowiednio stosować obowiązujące zasady techniki prawodawczej.
3.  Projekt aktu prawnego podlega zaopiniowaniu pod względem prawnym i redakcyjnym przez Wydział Prawny. Wydział Prawny udziela zainteresowanym komórkom organizacyjnym niezbędnej pomocy prawnej na etapie opracowywania projektu.
4.  Uzgodniony i zaopiniowany projekt aktu prawnego projektodawca przedkłada do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi.
5.  Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 1-3 po podpisaniu przez Wojewódzkiego Inspektora należy zaewidencjonować w Wydziale Organizacji, pozostawiając tam oryginał tekstu celem włączenia do zbioru akt.
 
Rozdział 9
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 
§ 41. 1. Interesanci przyjmowani są codziennie w pełnym wymiarze ustalonego czasu pracy Inspektoratu.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych oraz wyznaczeni zakresem obowiązków pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
3.  Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, lub wskazany pracownik przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy jeden raz w wyznaczonym dniu tygodnia.
4.  Na życzenie interesanta skargę zgłoszoną ustnie należy przyjąć do protokołu.
5.  Przyjęte skargi zgłoszone ustnie, pisemnie, telefaksem, elektronicznie, w tym e-mailem (pocztą elektroniczną) lub telegraficznie są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.
6.  Rejestr skarg i wniosków oraz dokumentacja skargowa prowadzone są przez Wydział Organizacji.
7.  Kwalifikacji skarg dokonuje Wojewódzki Inspektor.
8.  Wojewódzki Inspektor przedkłada Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem właściwego wydziału Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego analizę skarg i wniosków w wymaganych terminach.
 
Rozdział 10
Zasady planowania pracy
 
§ 42. 1. Wojewódzki Inspektor realizuje cele i zadania Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu na podstawie planu działalności kontrolnej oraz rocznych planów działalności komórek organizacyjnych.
2. Plan działalności kontrolnej opracowuje Naczelnik Wydziału Inspekcji w porozumieniu z Kierownikiem Działu Inspekcji oraz Naczelnikiem Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.
3.  Kierownicy komórek organizacyjnych opracowują roczne plany pracy dla zarządzanych komórek organizacyjnych.
4.  Opracowane plany pracy akceptuje, zgodnie z podziałem zadań, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, a zatwierdza Wojewódzki Inspektor.
5.  Za realizację planów pracy, zgodnie z podziałem zadań, odpowiadają Zastępca Wojewódzkiego Inspektora i kierownicy komórek organizacyjnych.
6.  Kierownik Delegatury odpowiada przed Wojewódzkim Inspektorem za wykonanie planów pracy Delegatury.
 
§ 43.  W swojej działalności planowej Wojewódzki Inspektor uwzględnia potrzebę prowadzenia pozaplanowych kontroli interwencyjnych oraz kontroli związanych z wystąpieniem poważnych awarii.
 
 
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
 
§ 44.  Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ustala Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia, a zatwierdza Wojewoda Lubuski.
 
§ 45.  Zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu dokonuje Wojewódzki Inspektor, a zatwierdza Wojewoda Lubuski.
 
§ 46. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 15:01:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 11:21:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 11:54:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie 11/2021
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 4 października 2021 r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu  organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
Na podstawie rozporządzenia §2 i 3 Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz.U. z 2018 r. poz. 2531) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza co następuje.
 
§ 1. Ustala się Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zwany dalej „Regulaminem”.
 
§2. Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu przez Wojewodę Lubuskiego traci moc Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wprowadzony Zarządzeniem 3/2019 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r., zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 1 kwietnia 2019 r.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Wojewodę Lubuskiego.
 
 
LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPERKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
MIROSŁAW GANECKI
 
 
Zarządzenie 11/2021
 
Regulamin organizacyjny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-19 12:12:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-19 12:32:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 12:37:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-14 19:10:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-14 19:14:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05 09:22:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »