ˆ

Skargi i wnioski

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE
 
Skargi i wnioski składa się we właściwych miejscowo jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:
  • WIOŚ w Zielonej Górze
    w godz. 7.30 - 15.30 w sekretariacie, ul. H. Siemiradzkiego 19;
     
  • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
    w godz. 7.30 - 15.30,  w sekretariacie, ul. Kostrzyńska 48
W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w WIOŚ w Zielonej Górze.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, faxem, mailem na adres: , poprzez elektroniczną platformę e-PUAP, a także ustnie.
W przypadku skargi lub wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor, a ich rejestr prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia.
 
Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.
 
Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej (dużych zakładów, które powinny mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska), związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
 
Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt, lub burmistrz, lub prezydenta miasta.
 
Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 
Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138; z 2017 r. poz. 935).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-14 19:22:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-14 19:22:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09 10:32:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »