ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z 2018 r. poz. 50 ) Wójt Gminy Dąbie, informuje, że wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na terenie Gminy Dąbie, oraz ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie.
Wniosek powinien zawierać :
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Struś pok. nr 12, nr tel. 68 888 6017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Struś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-12 14:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-12 14:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12 14:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

UWAGA!
 
Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
14.03.2018 r.
 
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie  będzie podlegało  70% lub więcej części nieruchomości. Ustawa  przewiduje stawki opłat od 0,10 zł/m2/rok do  1 zł/m2/rok, tj. minimalną wartość w przedziale od 245 zł do 2450 zł od podmiotu.  Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.
 
Osoby zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki do nich informacji o opłacie.
Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca I kwartału br.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
Objaśnienia:
 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 
Retencja (wody) - czasowe zatrzymanie lub ograniczenie prędkości, czyli spowolnienie  obiegu wody. Zjawisko naturalne lub sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie
i pod ziemią.
 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Struś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-14 14:10:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-14 14:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-14 14:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 1/18 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie, przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Szejbakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-08 10:16:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-08 10:20:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-08 10:20:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r

dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r.

Znak: RŚ.6232.7.2018.KS
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wg rozdzielnika
 
 
dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r.
 
 
               W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze w zakresie dofinansowania zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, przekazuję główne założenia uzyskania dotacji w 2018r. w powyższym zakresie:
  1. Gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania tj. zbiera oświadczenia mieszkańców, zawiera umowy z mieszkańcami, przeprowadza procedury przetargowe, składa wniosek o dofinansowanie, rozlicza przedsięwzięcie itd.,
  2. Wysokość dofinansowania:
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują WYŁĄCZNIE koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów  zawierających azbest.
3. Koszt usunięcia, transportu oraz utylizacji azbestu ponosi Gmina Dąbie do wysokości środków uzyskanych  z dofinansowania udzielonego w ramach Programu WFOŚiGW pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” .
4.  W przypadku, gdy kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów usunięcia transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a rzeczywistym  kosztem prac obciąży właściciela nieruchomości.
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
6. Koszty wykonania nowych elementów np. pokryć dachowych, pokrywać będą mieszkańcy w odniesieniu do obiektów będących ich własnością, wspólnoty mieszkaniowe w odniesieniu do majątku będącego w ich zarządzie, podmioty gospodarcze w odniesieniu do majątku będącego ich własnością i Urząd Gminy Dąbie w odniesieniu do swojego majątku,
7. Złożenie wniosku i otrzymanie  ewentualnej dotacji w 2018r. skutkuje zakończeniem zadania do 31 lipca  2018 r.
8. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą składać wnioski do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 luty 2018r. Osoby, które wyrażą chęć udziału w w/w projekcie będą zobligowane do podpisania umowy z Wójtem Gminy Dąbie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych. Do projektu będą zgłoszone WYŁĄCZNIE kompletne wnioski wraz z załącznikami.
 
Ze względu na bardzo krótki termin, który zobowiązuje Gminę do złożenia wniosku wstępnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górzeo dofinansowanie usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest do pisma załączono wniosek, który zainteresowane osoby powinny złożyć w tut. Urzędzie  w nieprzekraczalnym terminie jak podano wyżej tj. do 15.02.2018r.
 
               Wnioski będą dostępne również  w Urzędzie Gminy Dąbie (pok. nr 12) oraz na stronie www.bip.dabie.pl  (zakładka – co i jak załatwić, Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska).
               W razie wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 68 888 6017.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Struś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-05 12:28:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-05 12:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-05 12:34:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbie z dnia 31.01.2018 r. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-31 23:43:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 00:00:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-01 00:00:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tadeusz Szejbakowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Szejbakowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-08 13:07:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-08 13:08:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08 13:08:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Umowa nr 4/2017 pomiędzy Związkiem Powiatowo Gminnym pt. "Świadczenie usług przewozu regularnego osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 do 21.06.2019 z możliwością przedłużenia".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mateusz Gruszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 14:48:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 14:49:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 14:49:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mateusz Gruszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-12 12:27:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-12 12:27:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12 12:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zakończeniu realizacji zadania dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Frąckowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-14 12:11:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-14 12:13:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14 12:13:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.10.2017 do 31.12.2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Frąckowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-11 11:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-11 11:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-11 11:53:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji