ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca otrzymania dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ośno Lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Żołędziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 14:24:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 14:25:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 14:25:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236) Burmistrz informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-04 09:09:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-04 09:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04 09:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Ośna Lubuskie poszukuje usługodawcy na wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w urzędzie i jednostkach podległych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usługodawcą, może być:
1)  osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   
 • jeden z certyfikatów:: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych - Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w niniejszym punkcie, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320); 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 3. doświadczenie w instytucjach samorządowych lub w komórkach kontrolnych;
 4. samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
 5. odporność na stres;
 6. umiejętność zapewnienia ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków;


  III. Zakres wykonywanych zadań:
Wykonywanie zadań określonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w tym w szczególności:
 1. coroczna analiza ryzyka w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. opracowywanie strategicznych i rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
 3. realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu zatwierdzonym przez Burmistrza,
 4. realizacja czynności doradczych;
 5. ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w szczególności kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 7. nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
 8. wykonywanie czynności związanych z ustaleniami audytu, takich jak przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.;
 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 10. współdziałanie i współpraca z inspektorami kontroli zewnętrznej i audytorami zewnętrznymi;
 11. współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy urzędu;
 12. przeprowadzanie kontroli, samodzielnie lub w zespole kontrolnym, na zlecenie Burmistrza, zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi przeprowadzanie kontroli;
 13. gromadzenie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, UKS);
 14. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
Usługodawca w wykonywaniu zadań winień kierować się wskazówkami zawartymi w  KOMUNIKACIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1  z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 4. w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
 5. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą RODO
 7. przedłożenie  zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku wyboru oferty)
 8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wszystkie dokumenty w formie kopii winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
Kontakt w sprawie prowadzonego postępowania: Ewa Urbaniak, sekretarz gminy –
Umowa zostanie zawarta na czas powyżej 12 m-cy tj do 31.12.2023 r.
Oferty należy złożyć drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie tut. urzędu do dnia  5 września 2022 r. Oferta do tego dnia musi fizycznie dotrzeć do tut. urzędu.
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze zapytania ofertowego na świadczenia usługi audytora wewnętrznego.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego zwanego dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-23 09:15:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 09:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 09:28:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Audytor wewnętrzny - poszukiwany usługodawca

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Ośna Lubuskie poszukuje usługodawcy na wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w urzędzie i jednostkach podległych
 
Usługodawcą, może być:
1)  osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   
 • jeden z certyfikatów:: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych - Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w niniejszym punkcie, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
 1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 2. realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 3. doświadczenie w instytucjach samorządowych lub w komórkach kontrolnych;
 4. samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
 5. odporność na stres;
 6. umiejętność zapewnienia ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków;


  III. Zakres wykonywanych zadań:
Wykonywanie zadań określonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w tym w szczególności:
 1. coroczna analiza ryzyka w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. opracowywanie strategicznych i rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
 3. realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu zatwierdzonym przez Burmistrza,
 4. realizacja czynności doradczych;
 5. ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w szczególności kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 7. nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
 8. wykonywanie czynności związanych z ustaleniami audytu, takich jak przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.;
 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 10. współdziałanie i współpraca z inspektorami kontroli zewnętrznej i audytorami zewnętrznymi;
 11. współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy urzędu;
 12. przeprowadzanie kontroli, samodzielnie lub w zespole kontrolnym, na zlecenie Burmistrza, zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi przeprowadzanie kontroli;
 13. gromadzenie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, UKS);
 14. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
Usługodawca w wykonywaniu zadań winień kierować się wskazówkami zawartymi w  KOMUNIKACIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1  z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 4. w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
 5. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą RODO
 7. przedłożenie  zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku wyboru oferty)
 8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wszystkie dokumenty w formie kopii winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
Kontakt w sprawie prowadzonego postępowania: Ewa Urbaniak, sekretarz gminy –
Umowa zostanie zawarta na czas powyżej 12 m-cy tj do 31.12.2023 r.
Oferty należy złożyć drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie tut. urzędu do dnia 19 sierpnia 2022 r. Oferta do tego dnia musi fizycznie dotrzeć do tut. urzędu.
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze zapytania ofertowego na świadczenia usługi audytora wewnętrznego.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego zwanego dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 08:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 08:35:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 08:35:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Matras
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 09:16:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Wołodźko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 09:18:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 09:29:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Azbest 2021 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Żołędziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 16:24:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 16:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 16:24:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” w latach 2020-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-03 11:21:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-03 11:25:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 11:27:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na rachmistrza terenowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 15:30:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 15:37:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 15:37:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” w latach 2020-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 08:24:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 08:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-03 15:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” w latach 2020-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 08:55:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 08:59:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 09:04:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji