ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje strategii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Ośno Lubuskie sporządziła projekt „Strategii Rozwoju Gminy Ośno Lubuskie na lata 2024-2030”. Dokument dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie.
W przypadku ewentualnych uwag, jakie chcielibyście Państwo nam przekazać, prosimy o wypełnienie ankiety będącej załącznikiem do wiadomości i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. na adres:
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
i/lub mailem:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-10 14:12:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-10 14:15:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 14:15:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca otrzymania dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ośno Lubuskie” w 2023 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Żołędziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 15:06:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Woch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 15:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Woch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-09 15:08:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2024 - 2028"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-02 08:30:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-02 10:47:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 10:33:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

konkurs na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Ośna Lubuskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Domu  Kultury w Ośnie Lubuskim
 
Wymiar etatu: 1 etat
 
Zatrudnienie: umowa na czas określony na 3 lata
 
Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Dom  Kultury w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie
ul. Rybacka 3B
 
1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
 
Wymagania niezbędne (formalne):
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 3. wykształcenie wyższe  co najmniej I stopnia – mile widziane kierunkowe – kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, kierunki pedagogiczne, artystyczne, zarządzanie i podobne;
 4. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na  stanowisku dyrektora instytucji kultury;
 5. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
 1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności ośrodka kultury;
 2. przedstawienie koncepcji działania Miejskiego Domu  Kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną;
 3. znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 4. umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 5. umiejętności w zakresie promocji i marketingu;
 6. umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi;
 7. umiejętność korzystania z technologii komunikacyjnych i informacyjnych;
 8. samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność – specyfika pracy w instytucji przewiduje również dni świąteczne i godziny popołudniowe;
 9. kultura osobista.
 
 
2. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny;
 2. CV z opisem kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi pomóc w ocenie przydatności kandydata do pełnienia funkcji dyrektora domu kultury;
 3. koncepcja (program) działania Miejskiego Domu  Kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zał. Nr 2 do ogłoszenia;
 9. oświadczenie kandydata, ze nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
 
Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
3. Ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w formie pisemnej w terminie do 28 lipca 2023 r. do godz.9.00 -  w zamkniętych kopertach na adres:
 
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim
ul. Rynek 1
69 – 220 Ośno Lubuskie.
 
Koperty winny być zamknięte, opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim”.
 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 
4. Informacje dodatkowe:
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert : 30 dni od daty na złożenie ofert;
 2. Przewidywane zatrudnienie od 16 sierpnia 2023 r.;
 3. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – osoba upoważniona do udzielenia informacji – skarbnik gminy – Anna Tylmanowska;
 4. Zakres zadań Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim określa statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim nr XXV/205/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. – tekst dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
 5. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Ośna Lubuskiego;
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata;
 7. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 8. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 9. Nawiązanie stosunku pracy następuje w drodze powołania po podpisaniu odrębnej umowy , w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy powoduje niepowołanie kandydata na stanowisko.
 
 
5. Obowiązki Dyrektora Miejskiego Domu Kultury obejmują w szczególności :
 1. zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. kierowanie bieżącą działalnością jednostki;
 3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Miejskiego Domu Kultury;
 4. wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych;
 5. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem jednostki i środkami finansowymi;
 6. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
 7. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów, sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) Stanisław Kozłowski
 
 
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze naboru na wolne stanowisko – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego wykonującego czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora instytucji kultury zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Zbigniew Miszczak - pod adresem e-mail: .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze - od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia
 
 
Załącznik nr 2
 
 
Oświadczenie
Ja niżej podpisana(-y) …………………………………………………..……… oświadczam, że:
                                                               (Imię i nazwisko)
 1. Moje dane osobowe, znajdujące się w dokumentach przedłożonych w ofercie pracy w toku procedury naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim., podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, czasie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi w tym zakresie prawach.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w celu udziału w procedurze naboru na wolne stanowisko - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim, w zakresie wynikającym ze złożonych w ramach tej procedury dokumentów - przez administratora danych, którym będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego wykonującego czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora instytucji kultury, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
 
…………………………………                                                    ………………………………
           (miejscowość, data)                                                                               (podpis)
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-17 11:09:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-17 11:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 09:16:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż końcowa węgla

Akapit nr 1 - brak tytułu

9 maja rozpoczyna się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 9 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 15 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.
Gmina do sprzedaży końcowej posiada:
 • Groszek  ok. 18 ton
 • Orzech ok. 5 ton
Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 2 000 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego – po węgiel należy zgłosić się z własnym transportem. Węgiel nie jest workowany.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 11:51:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 11:52:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 11:56:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Matras
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-24 13:07:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 13:07:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 13:07:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca otrzymania dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ośno Lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Żołędziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 14:24:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 14:25:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 14:25:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236) Burmistrz informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-04 09:09:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-04 09:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04 09:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Ośna Lubuskie poszukuje usługodawcy na wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w urzędzie i jednostkach podległych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usługodawcą, może być:
1)  osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   
 • jeden z certyfikatów:: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych - Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w niniejszym punkcie, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320); 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 3. doświadczenie w instytucjach samorządowych lub w komórkach kontrolnych;
 4. samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
 5. odporność na stres;
 6. umiejętność zapewnienia ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków;


  III. Zakres wykonywanych zadań:
Wykonywanie zadań określonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w tym w szczególności:
 1. coroczna analiza ryzyka w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. opracowywanie strategicznych i rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
 3. realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu zatwierdzonym przez Burmistrza,
 4. realizacja czynności doradczych;
 5. ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w szczególności kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 7. nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
 8. wykonywanie czynności związanych z ustaleniami audytu, takich jak przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.;
 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 10. współdziałanie i współpraca z inspektorami kontroli zewnętrznej i audytorami zewnętrznymi;
 11. współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy urzędu;
 12. przeprowadzanie kontroli, samodzielnie lub w zespole kontrolnym, na zlecenie Burmistrza, zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi przeprowadzanie kontroli;
 13. gromadzenie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, UKS);
 14. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
Usługodawca w wykonywaniu zadań winień kierować się wskazówkami zawartymi w  KOMUNIKACIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1  z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 4. w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
 5. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą RODO
 7. przedłożenie  zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku wyboru oferty)
 8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wszystkie dokumenty w formie kopii winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
Kontakt w sprawie prowadzonego postępowania: Ewa Urbaniak, sekretarz gminy –
Umowa zostanie zawarta na czas powyżej 12 m-cy tj do 31.12.2023 r.
Oferty należy złożyć drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie tut. urzędu do dnia  5 września 2022 r. Oferta do tego dnia musi fizycznie dotrzeć do tut. urzędu.
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze zapytania ofertowego na świadczenia usługi audytora wewnętrznego.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego zwanego dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-23 09:15:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 09:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 09:28:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Audytor wewnętrzny - poszukiwany usługodawca

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Ośna Lubuskie poszukuje usługodawcy na wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w urzędzie i jednostkach podległych
 
Usługodawcą, może być:
1)  osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   
 • jeden z certyfikatów:: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych - Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w niniejszym punkcie, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
 1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 2. realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 3. doświadczenie w instytucjach samorządowych lub w komórkach kontrolnych;
 4. samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
 5. odporność na stres;
 6. umiejętność zapewnienia ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków;


  III. Zakres wykonywanych zadań:
Wykonywanie zadań określonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w tym w szczególności:
 1. coroczna analiza ryzyka w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. opracowywanie strategicznych i rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
 3. realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu zatwierdzonym przez Burmistrza,
 4. realizacja czynności doradczych;
 5. ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w szczególności kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 7. nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
 8. wykonywanie czynności związanych z ustaleniami audytu, takich jak przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; podejrzeniu popełnienia przestępstwa itp.;
 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu i przedkładanie ich Burmistrzowi;
 10. współdziałanie i współpraca z inspektorami kontroli zewnętrznej i audytorami zewnętrznymi;
 11. współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie corocznej identyfikacji i analizy ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy urzędu;
 12. przeprowadzanie kontroli, samodzielnie lub w zespole kontrolnym, na zlecenie Burmistrza, zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi przeprowadzanie kontroli;
 13. gromadzenie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, UKS);
 14. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
Usługodawca w wykonywaniu zadań winień kierować się wskazówkami zawartymi w  KOMUNIKACIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1  z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 4. w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
 5. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą RODO
 7. przedłożenie  zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku wyboru oferty)
 8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wszystkie dokumenty w formie kopii winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
Kontakt w sprawie prowadzonego postępowania: Ewa Urbaniak, sekretarz gminy –
Umowa zostanie zawarta na czas powyżej 12 m-cy tj do 31.12.2023 r.
Oferty należy złożyć drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie tut. urzędu do dnia 19 sierpnia 2022 r. Oferta do tego dnia musi fizycznie dotrzeć do tut. urzędu.
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze zapytania ofertowego na świadczenia usługi audytora wewnętrznego.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego zwanego dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: .
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia zapytania ofertowego  na świadczenia usługi audytora wewnętrznego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 08:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 08:35:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 08:35:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji