ˆ

Informacja publiczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie,
  • wywieszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu,
  • wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie i posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Szprotawie lub informacji dokumentujących te posiedzenia.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej. Natomiast informacja publiczna która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Wnioski pisemne należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 SZPROTAWA 
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może być pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W przypadku wystąpienia opłaty, wnioskodawca zostanie powiadomiony o jej wysokości w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
Wnioski o udzielenie informacji publicznej załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten ulega przedłużeniu w sytuacji gdy Wnioskodawca ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia Wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy. W przypadku nie udostępnienia informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organ powiadamia Wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miejski uniemożliwiają udostępnienie we wskazanej formie. Wówczas Urząd Miejski powiadomi pisemnie wnioskodawcę i wskaże w jaki sposób lub w jakiej formie informacja ta może zostać niezwłocznie udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
W sytuacji, gdy Urząd Miejski na dzień złożenia wniosku nie dysponuje gotową informacją (dokumentem), a jej udostępnienie będzie wymagało podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych. Wówczas udostępnienie takiej informacji wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla organów samorządu terytorialnego. 
 
W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Jarosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Jarosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-08 13:24:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Serafin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-08 13:27:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Korzeniowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 12:01:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »